Färjeresandet står still

Ännu ingen uppgång för färjerederierna. Foto: Mostphotos

Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner, vilket är mer en än en halvering, -58 procent, jämfört med samma kvartal 2020. Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 41,9 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med 3 procent jämfört med kvartal 1, 2020. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg är kvar på mycket låga nivåer sedan pandemin bröt ut. Även godshanteringen i svenska hamnar minskade något under det första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Ökningar och minskningar avser förändringar under kvartal 1 2021 jämfört med kvartal 1 2020.

Antal passagerare i utrikes trafik har minskat mest, med 61 procent, till 1,5 miljoner passagerare. Färre passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. Dessa minskade med 83 procent, till 218 000 passagerare. Totalt minskade passagerare till/från EU-länder till 1,5 miljoner (-59 procent).

Den totala godshanteringen minskade däremot bara i liten utsträckning. Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar minskade med 3 procent till 41,9 miljoner ton.

Ankommande gods från utrikes hamn minskade med 9 procent, till 18,5 miljoner ton. Avgående gods till utrikes hamn ökade med 3 procent, till 17,5 miljoner ton. 

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Kryssningspassagerare ingår.