Sträckan Flackarp-Arlöv får ökad kapacitet

Hjärups station - De två temporära spåren genom Hjärup. Till väster om Skånetrafikens tåg pågår just nu byggnationen av de fyra nya spåren med tillhörande konstruktioner. Foto: Inhouse Tech

Inhouse Tech har skött projekteringen av konstruktionerna längs med fyrspårsutbyggnaden mellan Lund och Malmö. När projektet är klart kommer detta innebära en ökad kapacitet med färre trafikstörningar på sträckan. Delar av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgänglighet i samhällena där spåren passerar.

Efter drygt tre intensiva år är nu det mesta av projekteringen färdigställd och flera av konstruktionerna är även helt eller delvis färdigbyggda. Under 2020 skedde inkopplingen av två av de nya spåren, vilket även innebar att flera av Inhouse Techs konstruktioner togs i bruk.

Två av dessa konstruktioner är bron vid Burlövs station, samt den nya järnvägsbron över Kronetorpsvägen. Broarna på båda dessa ställen byggs i två etapper, där ena halvan av bron trafikeras medan den andra halvan byggs klart. Anledningen till att broarna byggs och trafikeras i två etapper är för att två av de nya spåren byggs i samma läge som de två gamla.

För att tågtrafiken ska kunna flyta under byggtiden har man därför valt att först bygga två nya spår på nya broar. Dessa är i dagsläget de som trafikeras av tågen. Just nu pågår det intensiva arbetet med att riva de gamla spåren och broarna, för att göra plats för andra halvan av de nya broarna, samt spår 3 och 4 på dessa broar.

Genom Hjärup har man valt en annan metod för att hantera tågtrafiken under byggtiden. Här har man i stället valt att bygga två temporära spår som går vid sidan av läget där de 4 nya spåren ska ligga. Under 2020 kopplade man in de temporära spåren, där tågtrafiken alltså går idag. Medan trafiken går vid sidan av arbetsområdet så pågår arbetet med att färdigställa broar, stödmurar och bullerskärmar för de nya spåren.