Lanserar karttjänst för grundvattentillgång

Sudret på Gotland, ett område där grundvattnet finns i små magasin. Foto: SGU

SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning. Nyheten vänder sig framför allt till handläggare på kommun och länsstyrelse och konsulter som arbetar med markanvändning och vattenförsörjning.

– Karttjänsten och den nya informationen kan till exempel användas för att bedöma i vilka delar av en kommun grundvattentillgången kan vara begränsad och jämföra detta med behoven hos befintliga eller planerade fastigheter, säger Calle Hjerne, hydrogeolog på SGU.

Grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning kan vara begränsad av olika skäl: till exempel av låg grundvattenbildning eller av att marken inte kan lagra så mycket vatten. Även uttagskapaciteten i brunnar kan i vissa fall begränsa tillgången. Beräkningarna bakom den nya informationen baseras därför på ett flertal geologiska underlag och skattningar av grundvattenbildning, torka samt olika antaganden.

– För att minska risken för överskattning har vi använt beräkningar som ger mycket försiktiga skattningar av grundvattentillgången. Men eftersom värden ändå bygger på beräkningar och antaganden kan det säkert ändå finnas platser där den verkliga tillgången är mindre än den beräknade, säger Calle Hjerne.

Den nya tjänsten har tagits fram inom ramen för regeringens särskilda grundvattensatsning 2018-2020.