MSB utreder översvämningar

MSB arbetar med att identifiera konsekvenserna av översvämningar. Arkivbild

Vintern 2020 drabbades Halland, Blekinge och Kronobergs län av översvämningar. MSB hemställde då att översvämningarna skulle utredas. Nu kan MSB redovisa deras rapporter. MSB begärde enligt översvämningsförordningen att länsstyrelserna skulle utreda översvämningarna. Hemställan om utredningen skickades ut till berörda länsstyrelser den 24 februari 2020 och nu kan vi redovisa deras rapporter om hur de utvecklar riskhanteringen för liknande händelser i framtiden.

– Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Översvämningsproblematiken blir allt vanligare i takt med att klimatet förändras. Under höst och vinter kommer nederbörden allt oftare att komma som regn istället för snö, säger Barbro Näslund-Landenmark, som arbetar med naturolyckor på MSB och fortsätter:

Blekinge kommer bland annat att utveckla kommunikationen till allmänheten om den enskildes ansvar, kartlägga områden som är förorenade och spridningsrisken vid en översvämning, samt att kartlägga områden som var nära att svämmas över 2020 inför framtida händelser. Utredningen används som underlag i framtagandet av riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen, för Karlshamn och Karlskrona.

I Halland kommer man bland annat att kartlägga regelbundet återkommande höga flöden och placera ut fler mätpunkter i vattendrag. Samhällsviktig verksamhet i ras- och skredområden ska identifieras. Länet satsar också på att höja kompetensen i hur man jobbar i kommunikationssystemet WIS som används vid kris.

Kronoberg arbetar vidare bland annat med att informera alla aktörer om utredningens resultat för att säkerställa att erfarenheterna tas till vara inom respektive avrinningsområde. Länsstyrelsen ska sammanställa underlag och information och utbyta erfarenheter med angränsande län. Syftet är att i fortsättningen vid en händelse kunna samverka om material och resurser och samordna begäran om stöd från MSB och EU:s Copernicustjänster.