Finländska städerna Esbo och Grankulla samfinansierar "egen" järnväg

Järnvägsstationen i Alberga i södra Finland, Helsingforsregionen, staten och kommunerna har kommit överens om att staten inleder genomförandet av Esbo stadsbana Alberga–Köklax i enlighet med järnvägsplanen. Foto: Esbo stad

Finlands regering beslutade i juni 2020 om byggandet av Stadsbanan i Esbo och om deltagandet i projektet Åbo bangård. Stadsbanan och projektet Åbo bangård är de första skedena i byggandet av en ny snabb spårförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

Stadsbanan förbättrar kollektivtrafikförbindelserna i Esbo centrum som förnyas och i Alberga som växer kraftigt. 

Esbo är en del av Storhelsingfors med grannstäderna Helsingfors, Grankulla och Vanda, som tillsammans har över 1,2 miljon invånare.

Esbo stadsbana är en del av utvecklingen av den finländska huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem. Samtidigt kommer fjärrtrafiken i riktning mot Åbo och närtrafiken i Karis, Kyrkslätt och Esbo att löpa punktligare och smidigare. 

Projektets innehåll

I MBT-avtalet för Helsingforsregionen har staten och kommunerna kommit överens om att staten inleder genomförandet av Esbo stadsbana Alberga–Köklax i enlighet med järnvägsplanen.

I järnvägsplanen föreslås att det byggs två tilläggsspår intill de nuvarande spåren mellan Alberga och Köklax. I slutläget är de två sydligaste spåren i bruk för tät spårbunden stadstrafik och de två nordligaste spåren används för snabbare närtrafik och fjärrtrafik i riktning mot Åbo. 
I planen föreslås att trafikplatserna i Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby, Esbo centrum och Köklax utvecklas, i anslutning till övrig markanvändning samt anslutningsparkering.

I projektutvärderingen av Esbo stadsbana presenteras projektets samhällsekonomiska konsekvenser. Projektets kostnadsnyttoförhållande är 0,88.

Projektets effekter

Esbo stadsbana förbättrar bankapaciteten på förbindelseavsnittet Helsingfors–Åbo och ökar trafikens punktlighet samt minskar störningar på banavsnittet. Esbo stadsbana är det första byggskedet för att förbättra förbindelsen Helsingfors–Åbo oberoende av om den nuvarande banan förbättras eller om genomförandet av direktbanan Esbo–Salo främjas.

I samband med järnvägsplanen har man gjort en miljökonsekvensutredning där man bland annat behandlat konsekvenserna för landskapet, naturen och människorna samt undersökt vilka områden som kommer att påverkas av buller och vibrationer. 

I en separat rapport om trafikledsarkitekturen presenteras en preliminär plan för stadsbanans enhetliga utseende och bl.a. perrongtakens form och färg. Vid sidan av järnvägsplanen har man också planerat en så kallad kvalitetskorridor för cykeltrafik i närheten av banan.

Tidtabell och kostnader
Järnvägsplanen godkändes 2015 och dess giltighetstid har förlängts till slutet av 2023. Inledandet av genomförandet grundar sig på Helsingforsregionens och statens MBT-avtal för åren 2020–2031. 

Banprojektet genomförs som ett samfinansierat projekt tillsammans med städerna Esbo och Grankulla. Genomförandet av Esbo stadsbana startade med byggnadsplanering i början av 2020 och projektet blir klart uppskattningsvis 2028.

Kostnadsprognosen för Esbo stadsbana på 2019 års nivå för sträckan Alberga–Köklax är 275 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100).

I samband med banbyggandet har Esbo stad för avsikt att genomföra separata gatu- och broprojekt till ett värde av cirka 40 miljoner euro.  Städerna Esbo och Grankulla har för avsikt att tillsammans genomföra en kvalitetskorridor för cykeltrafik (Banan) längs hela sträckan för banprojektet Alberga–Köklax. Banan beräknas kosta cirka 15 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100).