Nya tunnelbanan bäddar för fortsatt expansion av Stockholm

Station Barkarbystaden på blå linjen. Bild: Region Stockholm White Arkitekter

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana är en historisk satsning på att skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik i en region med stark tillväxt. Utbyggnaden är nu i full fart och sammanlagt kommer 2 mil spår och 12 stationer att byggas. Det rör sig om det största infrastrukturprojektet i Stockholmsregionen på många år, en framtidssatsning som länkar ihop och skapar tvärförbindelser mellan olika delar av staden.

Text: Annika Wihlborg/John Hardwick

Kostnaden för nya tunnelbanan i Stockholm har skrivits upp med 9 miljarder kronor till 32 miljarder kronor i stället för 23 miljarder kronor. Den främsta orsaken till kostnadsökningarna är en rad tillkommande samhällskrav, främst skärpta nationella krav på miljö-och säkerhetsområdet.

En annan orsak till kostnadsökningen är att det har tagit längre tid än beräknat att hitta lösningar som kommunerna och framförallt Trafikverket har kunnat godkänna. 

De skärpta kraven innebär även att byggtiden bedöms bli längre än tidigare beräknat. Enligt Niklas Bergman, förvaltningschef för den nya tunnelbanan på Region Stockholm, handlar det om en byggtid för tunnelbanan till Arenastaden på åtta år, för Barkarbysträckan sex år och för tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort tio år.

 

bild
Niklas Bergman, förvaltningschef för nya tunnelbanan på Region Stockholm. Bild: Region Stockholm

 

Trafikstart Akalla-Barkarby 2026

I mars 2019 togs första spadtaget till den första nya tunnelbanelinjen i Stockholm, då var det nämligen dags för byggstart för Blå linje mot Barkarby, som skapar nya resmöjligheter på tvären till bland annat Kista och Solna. Tanken är att Barkarby ska bli ett kollektivtrafiknav med buss, tunnelbana, pendeltåg och framtida regionaltåg. Arbetstunnlar byggs nu i Veddesta industriområde, en vid Robothöjden på Barkarbyfältet och en vid landningsbanan på Barkarbyfältet. Tunneln i Veddesta, är totalt på 210 meter. Arbetstunneln vid Barkarby station är klar nu hösten 2020.

Nu har också arbetet med huvudtunneln startat. I projektet ingår även att Barkarby pendeltågstation ska få ytterligare en stationsbyggnad. Byggnaden integreras med den nya Veddestabron och blir en station för både tunnelbana och pendeltåg.

Trafikstarten på Blå linje mot Barkarby, som kommer att bestå av stationerna Barkarby och Barkarbystaden, planeras till 2026.

Sträckan Akalla-Barkarby innebär en förlängning av Blå linjen med cirka 4 kilometer. Samtliga spårtunnlar byggs i berg. Resan mellan Barkarby och Kista kommer att ta 9 minuter när den nya tunnelbanelinjen står klar. Byggtiden är cirka 6 år för tunnelbanan till Barkarby. 2 000 resenärer beräknas stiga på varje timme i rusningstrafik vid Barkarbystaden år 2030.

 

bild
Visionsbild över Barkarbystaden uppgång östra Bild: Region Stockholm och White Arkitekter

 

Blå linje till Nacka byggs helt under jord

Tunnelbanans befintliga blå linje förlängs nu också österut från Kungsträdgården till Nacka. Här byggs den nya stationen Sofia på östra Södermalm. Från station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll. Den ena förgreningen av blå linje går österut till Nacka via de nya stationerna Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka. Hela sträckan byggs under jord. Vid de tre nya stationerna som kommer att ligga i Nacka kommun utvecklas viktiga knutpunkter som stärker kollektivtrafiken i hela Stockholmsregionen. Vid framtida station Nacka byggs en ny bussterminal för byten mellan delar av Nacka- och Värmdöbussarna och tunnelbanan. Byggtiden är 10 år och trafikstarten planeras till 2030. Den andra förgreningen av blå linje från Sofia fortsätter söderut till Gullmarsplan, Slakthusområdet och Sockenplan.

 

bild
Visionsbild över station Sofia Vy från öst Bild: Region Stockholm och Sweco

 

Markundersökningar, installation av grundvattenrör och anläggning av en arbetsväg vid trafikplats Skvaltan i Nacka har genomförts. Anbudsgivningen om att bygga en av de tre arbetstunnlarna för blå linje till Nacka vanns av China Railway Tunnel Group, ett av världens största byggföretag och ett bolag med mycket lång erfarenhet av att bygga just tunnlar. Arbetstunnlar sprängs nu fram vid Nacka station, i Järla, Skvaltan, vid Londonviadukten och Hammarby fabriksväg. Bygget av Sicklas spännande stationshus har inletts. Gjutning och montering av elnätstationer vid Stigberget. Arbetstunnel sprängs vid Sundstabacken för uppgång Mårtensdal.

 

bild
Hösten 2020 intensifieras arbetet med utbyggnaden av Blå linje vid Gullmarsplan. Den nya plattformen hamnar under Grön linje och kommer att vara färdigbyggd 2030 – men redan nu kan du se hur stationen ska bli när den är klar.

 

bild
Visionsbild över Slakthusområdet, entrén vid Rökerigatan. Bild: Region Stockholm/Sweco

 

Hela sträckan byggs under jord. Tunnelbanans nya sträckning under Saltsjön byggs helt i berg och passagen under Saltsjön blir väldigt djup. Det gör att station Sofia byggs cirka 100 meter under jord. Istället för rulltrappor kommer stora, snabba, ljusa hissar att ta resenärerna upp eller ner på cirka 30 sekunder. 3800 resenärer beräknas stiga på varje timme i Nacka under rusningstrafik år 2030. 12 minuter blir restiden mellan Nacka och T -Centralen.

 

bild
Tunnelbanan byggs i berg under bland annat Saltsjön och Hammarby kanal. Den djupast liggande stationen blir station Sofia, cirka 100 meter under markytan. De nya stationerna är viktiga knutpunkter i framtidens kollektivtrafik och binder ihop tunnelbanan med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar mellan Nacka och Värmdö. Vid framtida station Nacka byggs en ny bussterminal för byten mellan delar av Nacka- och Värmdöbussarna och tunnelbanan.Vid de nya stationerna i Nacka växer staden med 13 500 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

 

Blå linje till söderort

Blå linje från Kungsträdgården via Sofia fortsätter alltså i en gren till Gullmarsplan och vidare söderut. En ny underjordisk station i Slakthusområdet ersätter stationerna Globen och Enskede gård. Tunnelbanan ansluter sedan befintliga spår norr om station Sockenplan. Anledningen att stationerna ersätts med en ny station är att det inte går att ansluta den nya djupa tunnelbanan i marknivå redan vid Globen eftersom tunnelbanan då får en för kraftig lutning. I framtiden kommer station Gullmarsplan att vara en ännu viktigare knutpunkt än vad den är idag. Förutom att byta till bussar, tvärbana och Grön linje kommer man även att kunna byta till tunnelbanans Blå linje, som tar resenärerna både söderut till Hagsätra och norrut, via T-Centralen. Blå linjes plattform kommer att byggas 70 meter ned i berget under Grön linje, med hissförbindelse i ena änden och rulltrappor och hiss i den andra.

Den som ska till T-Centralen och bor utmed med Hagsätragrenen får en fem minuter kortare resa än idag, framför allt eftersom det blir färre stationer på vägen. Den som vill åka till Skanstull, Medborgarplatsen, Slussen eller Gamla stan kommer att behöva byta tåg.

 

bild
Karta över Stockholms nya tunnelbana.

 

bild
Anna Sandahl, projektchef Blå linje till Söderort. Foto: Region Stockholm

 

Ny Gul linje till Arenastaden

Ytterligare en ny tunnelbanelinje byggs mellan Odenplan och Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med gröna linjen vid Odenplan. Utmed gula linjen byggs tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

En arbetstunnel för gul linje sprängs vid Norra stationsgatan. Förberedelser för arbetstunneln i Rudviken pågår.

 

bild
Hagastaden får en egen tunnelbanestation. Bild: Region Stockholm &Rundquist 3D HOUSE

 

Gul linje, som alltså byggs från Odenplan till Arenastaden, består av en sträcka på 4,1 kilometer. Samtliga spårtunnlar byggs i berg. 6 minuter kommer resan att ta mellan Arenastaden och Odenplan. 4 300 resenärer beräknas stiga av varje timme under rusningstrafik vid Hagastaden år 2030. Stationens placering i Arenastaden gör det möjligt att förlänga den Gula linjen norrut i framtiden. Byggtiden uppskattas till mellan 7 och 8 år.

Det finns en uppenbar risk att den här sträckan kan komma att försenas och fördyras. Det är en kyrka och en bostadsrättsförening som har överklagat byggplanerna. Frågan ligger nu hos regeringen och man vet inte hur långt tid det kommer ta att behandla det här ärendet.

I anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer nya stadskvarter växa fram med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Station Hagastaden gör det bland annat lättare att snabbt och smidigt resa till Karolinska Universitetssjukhuset från de södra delarna av Stockholm.

Från Odenplan fortsätter tåget söderut på Gröna linjes spår. Hur långt söderut Gula linjen kom mer att gå är ännu inte bestämt, möjliga slutdestinationer är Gullmarsplan, Farsta eller Skarpnäck. Gula linjen består av sammanlagt 4,1 kilometer nya spår med en planerad byggtid på åtta år.

 

bild
C30 tåget från Bombardier kommer att användas på nya tunnelbanan.

 

Ny tunnelbanelinje Fridhemsplan-Älvsjö planeras Ytterligare en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö, planeras nu också. Den nya linjen ska få sex stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Både den exakta dragningen av linjen och stationsplaceringarna kan komma att ändras under utrednings- och samrådsperioden. Under hösten 2020 ska man bland annat arbeta med att hitta den optimala dragningen och de optimala stationslägena för hela linjen, så tunnelbanan kan komma till så stor nytta som möjligt för de framtida resenärerna. Utredningen leder fram till ett beslut om vilket av alternativen som ska projekteras vidare. Under lokaliseringsutredningen och även senare under projekteringen pågår samråd med allmänheten, myndigheter och andra berörda, för att det ska vara möjligt att komma med synpunkter under hela processen tills man har en färdig plan.