Reglerar trafiken på Göta älv i Göteborg

Lastfartyg på väg uppför Göta älv i centrala Göteborg. Foto: Göteborgs Stad

Ett gemensamt förslag på samverkansregler för alla trafikslag över och på Göta älv genom Göteborg har nu tagits fram av Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Förslaget följer i huvudsak de villkor som Mark- och Miljööverdomstolen slog fast när den 2016 gav Göteborgs Stad tillstånd att bygga Hisingsbron. Den nya bron, som ska ersätta Göta älvbron, väntas tas i drift under våren nästa år, 2021.

– Vi har närmat oss en överenskommelse om hur de olika trafikslagen kring älven ska samsas när det gäller broöppningar i Göteborg, både vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna, säger Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket Region Väst.

Förslaget berör all trafik över och under Hisingsbron i centrala Göteborg och de båda järnvägsbroarna vid Marieholm några kilometer längre uppför Göta älv. Det handlar om bussar och spårvagnar, bilar och lastbilar, cyklister och gående, lastfartyg, passagerar- och fritidsbåtar samt gods- och passagerartrafik på järnvägen till Göteborgs hamn och Bohuslän.

– Ett samarbete av det här slaget är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla både staden och regionen", säger Nils Gunnar Ernstsson, tillförordnad trafikdirektör Göteborgs Stad.

Hisingsbron får en lägre seglingsbar höjd än dagens Götaälvbro - tolv meter jämfört med 18,3 meter. Detta förändrar förutsättningarna för trafiken på och över Göta älv i centrala Göteborg. Med den nya bron kommer i praktiken samtliga lastfartyg att behöva broöppning, jämfört med var tredje fartyg i dagsläget. Också för majoriteten av segelbåtar kommer bron att behöva öppnas.