Göteborgare villiga att betala för rent dagvatten

Göteborgs vattendrag är förorenade av dagvatten. Foto:v Manfred Richter

En ny rapport visar att Göteborgs vattendrag är förorenade av dagvattnet. Dagvatten är det vatten som passerat stadens hårda ytor. En fjärdedel av dagvattnet leds till Gryaabs avloppsreningsverk, medan merparten går rakt ut i närmaste vattendrag.

– När vattnet rinner över hårda ytor drar det med sig förorenande partiklar som kommer från trafik, verksamheter och annat i staden. År 2021 ska Sveriges vattendrag ska ha uppnått ”god status”, men några vattendrag i Göteborg har fått dispens till 2027, säger Linnéa Lundberg, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Linnéa Lundberg är en av författarna till rapporten ”Åtgärdsförslag för dagvatten” där man undersökt tretton vattendrag runt om i Göteborg. Alla visade sig ha förhöjda halter av förorenande ämnen. Källan till de olika föroreningarna varierar, men koppar finns i koppartak och stuprör, zink i lyktstolpar och det cancerframkallande ämnet bensapyrén kan komma från vedeldning och trafik.

– Det som är mest akut den höga halten av fosfor. Fosforn bidrar till övergödning i vattendragen och vi misstänker att den kommer från stadens industrier, bräddning av avloppsvatten, nedfallna löv, fågelbajs med mera. Tio av de tretton vattendragen har behov av rening av fosfor.

– Vi har frågat göteborgarna vad de är beredda att betala för att få rena sjöar och vattendrag. De flesta tycker att det är en viktig fråga och kan tänka sig att lägga 50 kronor per månad för att få rena vattendrag.