Banprojektet Seinäjoki–Uleåborg färdigt inom tids- och budgetplanen

Det var inte bara järnvägen till Uleåborg som upprustades. Denna finländska stad får en ny järnvägsstation. Den länge planerade utvecklingen av Uleåborgs järnvägsstation förseglades när arkitektkonkurrensen löstes nyligen. Det vinnande bidraget utstrålar stadens historia. Illustration: Arkitekter Lahdelma & Mahlamäki i Helsingfors och Arkitekter m3 från Uleåborg

Den 335 kilometer långa järnvägen mellan Seinäjoki och Uleåborg var ett av Finlands livligast trafikerade järnvägsavsnitt. Största delen av järnvägstrafiken mellan södra och norra Finland använder banan, och den är en del av det europeiska järnvägsnätet (TEN). Ur samhällsperspektiv var projektet Seinäjoki–Uleåborg både betydande och lönsamt. Projektet samfinansierades av EU.

Den förbättrade järnvägsförbindelsen skapar nya möjligheter för markanvändningen och näringslivet i området mellan Seinäjoki och Uleåborg. De kortare restiderna för de regionala och nationella centrumen närmare varandra. Detta är till nytta för hela Österbotten och särskilt för stationsorterna.

Banprojektet Seinäjoki–Uleåborg inleddes 2007. Budgeten för Österbottenbanans projekt var 880 miljoner euro.  Detta var det hittills största projektet inom infrastrukturbranschen i Finland och det genomfördes inom både tidsplanen och budgeten med beaktande av säkerheten och i samarbete med andra aktörer.

Inom projektet reparerade man gamla avsnitt och byggde nya. Sammanlagt 335 kilometer spår förbättrades grundligt, varav det på 105 kilometer byggdes nya avsnitt med dubbelspår. Ändringar gjordes på 29 trafikplatser. Alla persontrafikstationer som förbättrats under projektets gång är tillgängliga. Det byggdes tre nya trafikplatser i Riijärvi, Tikkaperä och Ahonpää. Nya trafikplatser för persontrafik öppnades i Kempele och i Härmä. 

Alla plankorsningar, totalt 105 stycken, avlägsnades på sträckan mellan Seinäjoki och Uleåborg. Dessa ersattes med säkrare under- och överfarter. Ett dubbelspår byggdes mellan Södra Seinäjoki och Lappo samt mellan Karleby och Ylivieska. I 15 broar över vattendrag ersattes byggmaterialet stål med armerad betong. Säkerhetsanordnings- och elektrifieringssystemet förbättrades på hela sträckan. 

Fördelar med projektet

  • Ökad trafiksäkerhet sedan plankorsningarna avlägsnades 
  • Förbättrad tillgänglighet och trivsel på persontrafikplatsernas plattformsområden
  • Snabbare tågförbindelser efter att hastigheten inom persontrafiken ökades till 200 kilometer i timmen
  • Smidigare trafik tack vare de nya trafikplatserna
  • Ökad kapacitet inom spårtrafiken efter att avsnitten med dubbelspår byggdes
  • Kostnadseffektivare godstrafik efter att hastigheten ökades till 100 kilometer i timmen
  • Miljövänligare, eftersom koldioxidutsläppen minskar med 15 000–30 000 ton per år