Malmö presenterar ny översiktsplan

Malmö förväntas växa med omkring 5 000 invånare per år. Foto: Malmö stad

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan, som Malmöborna ska få säga sitt om. På torsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna samrådshandlingen och lämna över förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Därefter får Malmöborna säga sitt om planerna för sin stad.

Utgångspunkten för översynen är densamma som när gällande översiktsplan togs fram, vilket är att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa med omkring 5 000 invånare per år. Fokus ligger på att bygga en attraktiv och hållbar stad, att stärka stadens dragningskraft för ett diversifierat näringsliv, att läka samman staden – socialt och fysiskt – och att den ska växa inåt för att värna om resurser.

Under samrådet presenteras delar av översiktsplanen och då har Malmöbor, myndigheter, organisationer och andra aktörer möjlighet att komma med synpunkter. Efter att synpunkterna har sammanställts bearbetas planförslaget och ställs ut.

– Grunden för arbetet med att aktualisera översiktsplanen är att Malmö fortsatt ska vara en attraktiv stad att bo och verka i, och att besöka. Framöver förväntas vi bli många fler Malmöbor, vilket vi måste ta hänsyn till i den fortsatta utvecklingen, samtidigt som staden ska växa på ett hållbart sätt. Jag vill gärna höra Malmöbornas synpunkter på planerna, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.