Globalt minskade utsläpp med 6,7 miljoner ton 2016

Genom att ersätta fossil diesel med förnybar minskade användarna globalt minska sina utsläpp med hela 6,7 miljoner ton 2016, skriver Neste som tillverkar förnybar diesel i form av HVO från avfall och restprodukter.

– Med förnybar diesel kan den som kör ett dieselfordon enkelt minska sitt koldioxidavtryck från transporter. Bränslet fungerar direkt i vanliga dieselmotorer och används allt oftare i tunga fordon av företag som vill minska sin klimatpåverkan. Globala exempel är bland annat Googles shuttelbussar, gBuses, i Silicon Valley och logistikjätten UPS distributionsbilar i USA, säger Kaisa Hietala, Nestes direktör för förnybara produkter.

Utsläppen av partiklar och kväveoxider är lägre från den förnybara dieseln än från konventionell diesel, bränslets fördelar ska alltså bli särskilt tydliga på platser där människor utsätts för lokala utsläpp från dieseldrivna fordon eller maskiner.