Värtaverkets sista kolpanna avvecklas

Värtaverkets sista kolpanna släcks ned. Foto: Stockholm Exergi

Stockholm Exergis styrelse har idag fattat beslut om att den sista kolpannan i verksamheten, en panna vid kraftvärmeverk 6, Värtaverket, kommer att stängas vid utgången av driftsäsongen 2019/2020. Stängningen av den sista koleldade pannan redan under våren 2020 innebär att bolaget skyndar på sin tidigare plan; ett inriktningsbeslut om att fasa ut kolet efter driftsäsong 2021/2022.  

– Vi har en tydlig inriktning på vår verksamhet och det är att vi ska vara resurs- och klimatneutrala och det är glädjande att vi kan fasa ut det sista kolet från Stockholms fjärrvärmesystem redan nu, två år före plan. Samtidigt innebär det en utmaning då vi inte kunnat bygga ut förnybar produktion i en lika snabb takt. Därför arbetar vi intensivt inte bara med utfasningen utan också med att optimera vår verksamhet så att vi kan garantera leveranstryggheten för våra kunder.  

Stockholm Exergis anläggningar producerar både värme och el och är därmed viktiga både för att säkerställa värmebehovet i stadens byggnader och för att bidra med den eleffekt som efterfrågas i regionen. Genom ett stort investeringsåtagande och ett nytt samarbetsavtal med elbolaget Ellevio kommer vi att kunna säkra tillräcklig eleffekt baserad på förnybara bränslen, trots den tidigarelagda stängningen av KVV6. 

Tidigare under 2019 förändrades skattebestämmelser för användning av fossila bränslen i kraftvärmeanläggningar, vilket har gett kraftigt ökade kostnaden för att använda KVV6. Anders Egelrud berättar att även detta har påverkat beslutet.  

– Vi har hela tiden haft för avsikt att stänga KVV6 inom kort, men skatteändringarna har varit en faktor som påverkat att beslutet tas redan nu. Vi måste optimera vår verksamhet även ekonomiskt och har därför gjort noggranna analyser av hur vi bäst ska driva verksamheten vidare utifrån dagens förutsättningar. Vår plan framåt bygger bland annat på fortsatta satsningar på förnybar produktion och på att utveckla tekniken i fjärrvärmesystemet så att vi kan utjämna toppar och dalar i värmetillgången. 

På lite längre sikt så kvarstår behovet av att bygga ut produktionskapaciteten i Stockholmsområdet, både för att skapa större marginaler i systemet och för att möjliggöra etablering av flera företag och bostadsområden i regionen. 

Därför behöver produktionen från KVV6, och även från det åldrande Hässelbyverket, ersättas med ny basproduktion baserad på förnybara eller återvunna bränslen. Stockholm Exergi undersöker möjligheterna att etablera en helt ny kretsloppsanläggning i regionen. Det främsta alternativet är att bygga i Lövsta, Hässelby, samt att koppla samman distributionssystemet i centrala Stockholm med det nordvästra, för att underlätta överföring och effektutjämning.