Pilotprojekt för biologisk rening av metallhalter i lakvatten

Ska minska halten tungmetaller i lakvatten med hjälp av sulfatreducerande bakterier. Foto: Hässleholm Miljö.

Hässleholms Kretsloppscenter, HKC i Vankiva är en modern avfallsanläggning där vi kan ta emot de flesta typer av avfall. Varje år tar vi emot, behandlar och återvinner omkring 200 000 ton avfall. Anläggningen utvecklas ständigt med nya mottagningsytor, nya behandlingsmetoder och nya processer för att effektivisera driften och kunna återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det material som kommer in.

Just nu pågår ett pilotprojekt för att c Lakvattnet på anläggningen innehåller relativt låga halter metaller men behöver minska ytterligare för att kunna släppas ut till den närliggande bäcken. Vanligtvis renas lakvatten från metaller genom kemisk fällning, vilket innebär att kemikalier tillsätts vattnet och binder till metallerna. Om projektet med att använda sulfatreducerande bakterier fungerar, kan lakvatten renas biologiskt istället, vilket innebär att vi kan minska användningen av kemiska tillsatser.

Metoden har aldrig tidigare testats på lakvatten i Sverige och idén föddes när vår miljösamordnare Sofie Vessling hade möte med vår samarbetsparter Sweco. Att rena lakvatten med hjälp av bakterier har visat väcka ett stort intresse. Pilotprojektet, som Hässleholm Miljö drog igång 2018 tillsammans med Sweco, finansieras av branschorganisationen Avfall Sverige och Lunds Tekniska Högskola är med och driver projektet genom examensarbetare. AnoxKaldnes har bidragit med bärare material som bakterierna ska trivas med och det holländska bolaget Paques har bidragit med bakteriekulturen.