Uppgradering av bräddmagasin på Hässleholms avloppsreningsverk

Bräddmagasinet ser inte mycket ut för världen men fyller en viktig funktion vid stora nederbördsmängder. Foto: Hässleholm MIljö

Nu genomförs en förnyelse av ett bräddmagasin på avloppsreningsverket i Hässleholm för att öka kapaciteten att hantera stora vattenflöden vid exempelvis tillfällen med stora nederbörd. Förnyelse görs genom att man gräver ut bottenslammet ur den befintliga dammen och därefter tätas den med en duk som anläggs i botten av magasinet.

Bräddmagasinet kan liknas vid en station för mellanlagring. Vid stora nederbördsmängder kan biosteget i reningsprocessen behöva avlastas och då pumpas en del av vattnet till bräddmagasinet. Därefter leds vattnet tillbaka in i reningsprocessen när vattenflödet minskar. Projektet kommer pågå under cirka två månader, beroende hur vädret påverkar arbetet. Genom att täta bräddmagasinet ytterligare minimeras risken för att föroreningar sprids.

Förnyelsen av bräddmagasinet är ett av flera projekt för att stärka VA-anläggningarnas motståndskraft och förmåga att hantera morgondagens utmaningar. Det är en långsiktig investering som ökar reningsverkets kapacitet att hantera större skyfall och nederbördsmängder, idag och i framtiden.