Trafikverkets årsredovisning klar

Foto: SJ/Stefan Nilsson

Under 2010-2014 har Trafikverkets interna effektivitetsprogram inneburit sänkta kostnader med totalt cirka 2,5 miljarder kronor. En stor del av de medel som har frigjorts har använts till satsningar i väg- och järnvägsinfrastrukturen.Det skriver Trafikverket på sin webbplats.

Under 2014 utfördes underhåll för mer än 17 miljarder kronor, det är mer än tidigare år. Järnvägssystemets förutsättningar är sämre än vägsystemets eftersom det är ålderstiget och har ett uppdämt behov av upprustning. Inom järnvägen lägger Trafikverket större vikt på förebyggande underhåll. Trafikverket prioriterar storstäder, större stråk och Malmbanan, där åtgärderna bidrar till ökad robusthet och punktlighet och är samhällsekonomiskt lönsamma.

Senareläggningar inom investeringsverksamheten har länge varit ett stort problem för Trafikverket då planerade byggprojekt inte kommer igång i tid. Det finns flera anledningar till det; till exempel överklagade upphandlingar och planer. Under 2014 har det dock skett ett trendbrott då senareläggningarna motsvarar cirka 1,2 miljarder kronor lägre än under 2013, vilket är positivt. Förbättringen är främst ett resultat av ett aktivt arbete inom investeringsverksamheten.

Under 2014 invigdes tre stora projekt; nya E18 Hjulsta-Kista i Stockholm, den första etappen av Norra Länken i norra Stockholm och nya E4 Sundsvall. Alla tre projekten blev klara före utsatt datum. Såväl E18 Hjulsta-Kista som Norra Länken blev dessutom färdiga till en lägre kostnad än planerat – pengar som kommer att användas någon annanstans i transportsystemet.

Källa: Trafikverket