Structorgruppen redovisar goda resultat

Ett av Struktors många projekt är byggplatsuppföljning på Ostkustbanan. Foto: Struktor

Structorgruppen fortsätter att skapa goda resultat. Omsättningen 2019 uppgick till cirka 752 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 96 miljoner kronor. 2020 har startat i paritet med 2019. Bolagen har inte permitterat eller varslat några medarbetare och har växt med fler medarbetare där det funnits behov. Den samlade omsättningen uppgick under kvartal 1 till drygt 200 miljoner kronor med ett resultat om cirka 33 miljoner kronor efter 25 procents vinstdelning med bolagens medarbetare. Kunder och medarbetare ställer om snabbt och effektivt till nya sätt att arbeta och mötas i en orolig tid.

Monica Granberg, vd för Structor kommenterar: Vi lever och verkar i en tid av osäkerhet och oro för framtiden. Många är drabbade, både personligt och professionellt, av Covid-19-krisen. Vi har en tät dialog med våra kunder för att snabbt kunna möta deras behov och ändrade förutsättningar. Vi ser inga behov av permittering eller varsel, men är tacksamma för att den möjligheten finns för de som behöver den. Det är viktigt för oss att vara stabila och kompetenta samarbetspartners för våra kunder och trygga arbetsgivare för våra medarbetare. Dialog och lokala lösningar är våra viktigaste verktyg för att hantera krisen, både i relation till kunder och medarbetare. Vi har fortsatt pågående samtal med personer som vill starta upp nya bolag eller arbeta i Structorgruppen. Vår dynamiska, decentraliserade och nätverksbaserade organisation är en styrka, även i ett läge då marknaden kan vika.

Covid-19-krisen skapar nya sätt arbeta och mötas och påverkar hur vi lever. Sannolikt kommer detta att få effekter även framåt i tiden. Krisen synliggör också behovet av en god krisberedskap. Det är också tydligt att vi behöver arbeta med helhetsperspektiv för att säkra våra samhällsviktiga funktioner, inte minst livsmedels-, läkemedels-, och energiförsörjningen. Structor har inledningen av året bland annat rekryterat specialister inom krisberedskap och civilt försvar.