Bättre infrastruktur i Norra Hamnen

Foto: Malmö stad

Europeiska kommissionen har beslutat att bevilja drygt 10 miljoner kronor  till projektet en ”Förstudie om byggandet av en väg- och järnvägsbro i Malmö hamn” som ingår inom området för transeuropeiska transportnät. (TEN-T).

Den totala kostnaden av studien är 20 miljoner och Malmö stad betalar hälften. 

Den aktuella åtgärden består av förstudier för det övergripande infrastrukturprojektet i logistikparken, Malmö Industrial Park, i Norra hamnen, sägerr Lars Brinte, projektledare för projektet på fastighetskontoret.

- Vi kommer bl a att titta på olika möjligheter för byggandet av en väg- och järnvägsbro i Malmö hamn över en hamnbassäng mellan Mellersta hamnen och Norra Hamnen samt en anpassning av järnvägs- och väginfrastrukturen i hamnområdet, vilket innebär en ökad kapacitet på järnvägsspåren i området, flexiblare fraktverksamhet och nya allmänna vägar i den nya logistikparken i Norra Hamnen, säger Lars Brinte.

Åtgärden är av stor betydelse för att öka den nationella kapaciteten för godstransport med tåg och EU-korridorerna för godstransporter på järnväg, eftersom järnvägsinfrastrukturen i hamnen och på järnvägsspåren i TEN-T korridoren är nära förbundna med varandra.

Åtgärden vidtas i hamnområdet som ägs av Malmö stad. Partner i åtgärden är Malmö stad och trafikverket. Copenhagen Malmö Port bistår när det gäller projektledning och deltar i en del av studierna på uppdrag av Malmö stad.