Tungmetaller på Rydöbruk ska bort

Foto: Svevia

Nu ska den giftiga marken på industriområdet Rydöbruk i Småland bli ren. Svevia har fått i uppdrag av SGU att sanera jorden. Uppdraget, värt 20 miljoner kronor, är att schakta ur de förorenade massorna, köra dem på deponi och sedan återställa området.

– Vi har under många år sanerat den här typen av tomter där det tidigare bedrivits industriell verksamhet utan dagens höga miljökrav. Det är viktigt och bra att allt fler områden saneras så de kan komma till bättre användning och inte fortsätter riskera hälsa och miljö för kommande generationer, säger platschef Jan Andersson.

Området har en lång industriell historia. Där har varit järnbruk, kvarn, stampverk, garveri. De sista 46 åren tillverkades sulfitmassa på Rydöbruk. Idag tillverkas butiksinredningar. Marken innehåller höga halter av tungmetaller. Enligt SGU finns det en risk för att människor som bor och arbetar i området, exponeras för föroreningarna samt att det finns risk för läckage från marken till vattnet i Nissan.

– Schaktmassorna sorteras på plats, och vi gör en mängd provtagningar på dem. Utifrån vilka föroreningar som finns i massorna körs de till lämplig deponi. Sedan ska vi återställa området igen. Entreprenaden ska vara avslutad den 31/12, säger Jan Andersson.

Den totala ytan omfattar 30 000 kvadratmeter. Mängden schaktmassor beräknas bli upp till 20 000 kubikmeter.

Undersökningarna på området initierades av Länsstyrelsen i Hallands län. Svevias entreprenad utförs på uppdrag av SGU, Sveriges geologiska undersökning, som leder saneringsprojektet.