”Sjöfartsverkets avgiftsmodell bromsar överflyttning till sjöfart”

Foto: Christer Wiik

I januari 2017 höjdes farleds- och lotsavgifterna med 100 miljoner och i år har summan dubblerats. Dessutom aviserar Sjöfartsverket för att ytterligare höjningar kan komma att ske fram till 2020. Kostnaderna är problematiska eftersom de har en negativ inverkan på sjöfartens konkurrenskraft. Det menar Ostkusthamnar i samverkan.

Sjöfartsverkets avgiftsmodell motverkar den blocköverskridande ambitionen om att mer trafik ska gå sjövägen, vilket i sin tur belastar landinfrastrukturen och miljön. I förlängningen hämmar avgiftsmodellen den svenska exportförmågan.

- Givetvis skapas frustration när dagens avgiftsmodell sänder dubbla budskap. Å ena sidan försöker man åstadkomma en överflyttning mot sjöfart genom ett temporärt Eco-bonusupplägg. Å andra sidan fortsätter man höja avgifterna kraftigt. Det är inte konstigt att Skogsindustrierna, Näringslivets Transportråd och andra företrädare i branschen har reagerat mot Sjöfartsverket, säger Anders Nordström, vd på Sundsvalls Hamn AB.

Sjöfarten betalar mer av sina samhällsekonomiska kostnader än landtransporter av gods. De nu ökade kostnaderna, i kombination med osäkerheten för framtida höjningar, drabbar i slutändan transportköparna som av ekonomiska skäl vänder sig till lönsammare transportupplägg. Detta leder i praktiken till ökad långväga lastbilstrafik.

Det finns en vilja till överflyttning och samarbete mellan trafikslagen

Ostkusthamnar i samverkan stod värd för ett rundabordssamtal om överflyttning i mars i år (läs mer här). SCA, som deltog i samtalet, berättade om att företaget drabbats av extrema kostnadsökningar på grund av Sjöfartsverkets nya lots- och farledsavgifter. Samtliga deltagare på mötet var överens om att mer samverkan behövs, men de höga kostnaderna gör det svårt att få in sjöfarten i fler transportled. I slutändan är det varuägarna som bestämmer och prisskillnaden mellan transportslagen är ofta alldeles för stor.

- De avgifter vi ser idag innebär snarare en omvänd miljöstyrning, trots att sjöfarten står med ledig kapacitet. Samhällsekonomiskt finns stora vinster med smartare transportupplägg som kräver mindre underhåll, men då krävs också rimliga konkurrensförutsättningar och incitament för varuägare att välja sjöfrakt. Alla måste dra sitt strå till stacken, även vi hamnar. Men vi behöver hjälp på vägen för att vårt arbete ska få effekt, säger Anders Nordström.

Hamnarna som ingår i Ostkusthamnar i samverkan arbetar med att förbättra effektivitet i hemmahamnarna, hitta nya lösningar för att underlätta överflyttning och minska miljöpåverkan. Ett arbete som just nu pågår i Norrköpings Hamn går att läsa om här