Betydande stranderosion i Halland enligt SGU

SGUs kartlägger stränderna i Halland. Foto: Per Danielsson/SGU

SGUs kartläggning av stränderna i Halland visar på betydande stranderosion vid ett antal stränder. Kommuner, länsstyrelser och andra berörda måste vara på sin vakt och tänka på klimatanpassningen inför framtiden.

– Stranderosionen är än så länge begränsad. Men det är viktigt att man är vaksam, stigande havsnivåer, väder- och klimatförändringar kan snabbt påverka erosionen, säger Kärstin Malmberg Persson, statsgeolog på SGU.

Stranderosion är påtaglig på många håll i sydligaste Sverige och förväntas bli värre i takt med stigande havsnivåer. Enligt den nya förordningen om klimatanpassning behöver kommunerna beakta risken för erosion i den kommunala planeringen. Mot den bakgrunden har SGU kartlagt stränderna i Halland från Skånegränsen till Varberg, sammanlagt 145 kilometer, för att bedöma strändernas erosionskänslighet. Kusten norr om Varberg bedöms som mindre känslig för stranderosion och omfattas därför inte av projektet.

Undersökningen, som nu presenteras i en rapport och längre fram som en kartvisare på SGUs webbplats, är en samlad bedömning av erosionsförhållanden längs kusten. Där finns även prognoser för erosionsförhållandena vid en höjd havsnivå. Informationen kan användas för klimatanpassning, för fysisk planering och markanvändning av kustzonen.