Solna får ny trafikplan

Arbetet med att utveckla transportsystemet Solna är redan påbörjat. Foto: Solna stad

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2021 om en ny trafikplan för Solna. Trafikplanen ska ligga till grund för planeringen av nya utbyggnadsområden i staden och för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön.

Solna växer och många vill bosätta sig och etablera verksamhet i staden. Det ställer krav på en utveckling av kommunikationerna och transportsystemet i takt med att staden växer. Kommunstyrelsen har därför antagit en ny trafikplan för Solna stad.

- Solna ska vara en växande och hållbar stad i framkant. Den nya trafikplanen skapar förutsättningar för Solna att fortsätta att växa och samtidigt ta viktiga steg i arbetet mot en klimatneutral stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

I trafikplanen finns fyra övergripande strategier som syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av stads- och trafikmiljön. De fyra strategierna innebär: 

  1. Minska behovet av resor och transporter med bil 
  2. Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken 
  3. Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse 
  4. Fortsätta utveckla gång- och cykelinfrastrukturen

Utöver dessa finns särskilda strategier för respektive trafikslag – gång- och cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik och godstrafik. Inriktningen är att främja framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i Solna för alla trafikslagen.