Verktyg för att minska klimatavtryck och kostnader vid grundläggning

Carbon Cost-analyser kan göras för att bedöma var insatser för att minska klimatpåverkan och kostnader ger störst effekt- Bild Sweco

Av Stina Bergman och Robert Jonasson, Sweco

Att bygga och underhålla infrastruktur har stor klimatpåverkan samtidigt som det är nödvändigt för ett fungerande samhälle. De årliga utsläppen av växthusgaser från byggprojekt motsvarar utsläppen från Sveriges samlade personbilsflotta. För att nå Sveriges mål om klimatneutralitet senast år 2045 kommer en ökad innovationstakt att krävas. Sweco har utvecklat arbetsmetoden Carbon Cost Management och verktyget Carbon Cost Grundläggning för att värdera alternativa lösningar ur både ett klimat- och kostnadsperspektiv.

Klimatfrågan är det som är mest relevant just nu, både globalt och i Sverige. Därför finns ett stort fokus på klimatreduktion i Swecos uppdrag för att minska klimatavtrycket i uppdragen. Det gäller framför allt i infrastrukturprojekt där våra kunder ställer krav på klimatreduktion i sina konsult- och entreprenadupphandlingar. För att minska klimatavtrycket i uppdragen har Sweco bland annat tagit fram sex profilerade hållbarhetstjänster; Hållbarhetscoachning, Klimatberäkning, Hållbarhetssolen, Kickstart Hållbarhet, Klimatpokalen och Carbon Cost Management.

Sambandet mellan kostnad och klimat

Carbon Cost Management innebär en arbetsmetod där Sweco genom hela projekteringsprocessen arbetar på ett integrerat sätt med hjälp av Carbon Cost-analyser.

Carbon Cost-analyserna baseras på klimat och kostnadsberäkningar vilket innebär att Sweco kan värdera olika alternativa lösningar ur både ett klimat- och kostnadsperspektiv.Syftet är att kunna minimera anläggningens klimatpåverkan och kostnad och på så sätt säkerställa att både kostnadseffektiviseringar (enligt till exempel LOU) och minskad klimatpåverkan (enligt till exempel Klimatlagen och Agenda 2030) uppnås. Att använda arbetsmetoden Carbon Cost Management är möjligt i projekts alla skeden. Störst möjlighet till både kostnadsbesparing och minskad klimatpåverkan finns i tidiga skeden av ett projekt eller om arbetsmetoden används genom projektets alla skeden.

Vid användande av Carbon Cost Management i infrastrukturprojekt har det visat sig att masshantering och geotekniska förstärkningsåtgärder har stor påverkan på både kostnader och koldioxidutsläpp. Sweco har därför lagt fokus på att ta fram enkla verktyg för att göra Carbon Cost-analyser. Ett exempel på ett sådant verktyg är Carbon Cost Grundläggning.

bild
Carbon Cost Grundläggning är ett verktyg där man med hjälp av projektspecifika indata kan utföra Carbon Cost-analyser vid val av grundläggning- och grundför - stärkningsåtgärder i bygg- och anläggningsprojekt.

Verktyg för att jämföra olika geotekniska lösningar

Carbon Cost Grundläggning är ett verktyg där man med hjälp av projektspecifika indata kan utföra Carbon Cost-analyser vid val av grundläggning- och grundförstärkningsåtgärder i bygg och anläggningsprojekt. Användaren tillhandahåller indata som exempelvis schaktvolym, pållängd och dimension för möjliga alternativ, där verktyget sedan omvandlar detta till klimat- och kostnadsposter. De alternativa lösningarna sammanställs sedan för att få en överskådlig blick hur olika val skulle påverka projektets klimat- och kostnadskalkyl.

Ett exempel på detta är ett nybyggnadsprojekt av ett flerbostadshus där Sweco utförde en Carbon Cost-analys för att jämföra olika typer av grundläggning. Analysen visade att pålgrundläggning är ungefär 50% billigare att utföra än utgrävning och återfyll av massor (utskiftning). Carbon Cost-analysen visar dessutom att pålgrundläggning ger en lägre klimatpåverkan, cirka 30 procent, jämfört med utskiftning av massor.

Swecoverktyget Carbon Cost Grundläggning används idag i många av våra projekt, av både konstruktörer, projektörer och klimatspecialister, för att jämföra alternativa geotekniska lösningar och på så sätt kunna erbjuda det bästa valet både ur ett tekniskt och ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv.

På alla marknader där Sweco är verksamma vill vi tillsammans med våra uppdragsgivare bidra till att planera och utforma framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder använder vi vår expertis för att utveckla industrier, byggnader, energisystem, infrastruktur och andra delar av vårt samhälle, enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling