Området kring Stockholms Central utvecklas

Foto: Jernhusen Media

Området runt centralstationen är Stockholms sista centrala sammanhängande utvecklingsområde. Läget är optimalt och förbättringspotentialen stor. Detaljplanearbetet pågår nu för att undersöka hur platsen kan förtätas och hur centralstationen ska utvecklas för att stötta Stockholms tillväxt och framtidens resande. Detaljplanen förväntas kunna antas tidigast 2022 och delar av byggnationen kan då påbörjas cirka 2025.

Utvecklingen fyller också ett bokstavligt hål i stadsbilden så att Stockholm City kan länkas samman och ge många nya arbetsplatser och ett mer representativt första intryck av staden.

– Nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv station, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen. Framtidens centralstation ska ha högre komfort och service bli en plats med egna besöksvärden och en värdig entré till Stockholm.

Pendeltågstrafiken flyttade till Citybanan sommaren 2017. Flytten av pendeltågstrafiken minskade totala antalet tåg på bangården vilket ger en period då arbeten på bangården är möjliga utan stora trafikstörningar. För att kunna nyttja det tidsfönstret arbetar vi nu tillsammans med Stockholms Stad och Trafikverket i utvecklingen av stationsområdet och den station som ska möta framtidens resande.

 – Trafikverkets uppdrag är att bygga tillgänglighet i Sverige och vi ser positivt på att vara med och utveckla Stockholms Centralstation som är Sveriges största resenärsnod. En om- och utbyggnad av centralstationen ser vi som en helhetslösning som ska innebära en förbättring för både resenärer och stadens invånare, samtidigt som vi säkerställer godstransporter och värnar om järnvägen som riksintresse, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Utvecklingen innebär att plattformarna förlängs för att kunna försörja längre tåg. Den nya stationen fördelas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan och byggs på en överdäckning. Trafiken på Klarabergsgatan kommer med stor sannolikhet bli mycket begränsad vilket gör att Klarabergsplan kan omvandlas till ett nytt stadstorg med förbättrad bytespunktsfunktion, cykelparkering m.m., men också en ny levande mötesplats. Vid centralstationsområdet finns det också potential att utveckla nya kontor, handel och service, vilket underlättar för hela regionens pendlare att resa kollektivt till jobbet.