Rejlers får infrastruktursuppdrag för Västra Hamnen i Malmö

Västra Hamnen Malmö. Foto. Wikimedia Commons

Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad har tilldelat företaget Rejlers uppdraget att projektera ombyggnad och utbyggnad av infrastrukturen i Västra Hamnen, för att stödja den fortsatta expansionen av stadsdelsområdet Citadellsfogen.

Citadellsfogen, som omfattar en yta på sju hektar, utgör den sydvästra entrén till Västra Hamnen. Området planeras att utvecklas till en kompakt och varierad stadsdel med bostäder, kontor, förskola, parkeringshus och centrumverksamheter. För att säkerställa framkomligheten för alla trafikslag krävs omfattande ombyggnationer av den befintliga infrastrukturen.

Rejlers ansvarar för projekteringen

Rejlers har fått i uppdrag att projektera gator och parker i Citadellsfogen. Uppdraget innebär att leverera fullständiga bygghandlingar och förfrågningsunderlag för ombyggnad och utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, kanalrum och parkområden. Alla planer ska vara i enlighet med den nya detaljplanen som antagits för området. Arbetet planeras att påbörjas före sommaren och förväntas vara färdigt under 2025.

– Vi är glada och stolta över att Malmö stads Fastighets- och gatukontor har gett oss förtroendet att utforma strukturen av en ny stadsdel och skapa en fungerande miljö för alla trafikanter, säger Jimmy Tran, Business Unit Manager på Rejlers division Infrastructure.