Trafikverket ska föreslå hur villkoren för statlig finansiering av infrastruktur effektiviseras

Västlänken, byggnation 2020 vid Korsvägen sett från Eklandagatan i Göteborg. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att att föreslå tydligare villkor för statligt stöd till infrastrukturåtgärder i steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen. Uppdraget inkluderar att föreslå kostnadseffektiva åtgärder inom kommuners och regioners ansvarsområden som är samhällsekonomiskt fördelaktiga.

I Klimathandlingsplanen bedömer regeringen att villkoren för statligt stöd till kostnadseffektiva åtgärder i steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen bör klarläggas. Steg 1 innebär att överväga åtgärder som kan minska behovet av transporter och påverka valet av transportsätt. Steg 2 handlar om att effektivisera användningen av befintlig infrastruktur.

– Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Att fokusera på effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur är både kostnadseffektivt och kan bidra till minskade växthusgasutsläpp, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

De åtgärder som identifieras bör vara åtgärder inom kommuners och regioners ansvarsområden som de inte antas genomföra utan bidrag från staten och som är lämpliga för statlig medfinansiering.

Trafikverket ska under arbetets gång också inhämta synpunkter från Boverket, Trafikanalys och ett urval av kommuner och regioner.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.

Källa: Regeringskansliet