Trafikverket: Mer kapacitet över Öresund behövs efter 2050

Tåg och bil på Stora Bältbron. Foto: News Oresund/Wikimedia Commons

Trafikverket har på uppdrag av regeringen genomfört en omfattande analys av transportkapaciteten över Öresund, med fokus på både person- och godstrafik via väg och järnväg fram till 2050 och därefter. 

Öresundsbron, invigd år 2000, är den främsta vägförbindelsen mellan Skåne och Själland. Tillsammans med färjan mellan Helsingborg och Helsingör hanterar den huvuddelen av personbilstrafiken över sundet. Öresundsbron har sett en betydande ökning av personbilstrafik sedan invigningen, medan trafiken via Helsingborg-Helsingör har minskat sedan 2010. Öresundsbron hanterar cirka 85 procent av personbilstrafiken.

Sommartid fördubblas nästan trafiken på Helsingborg-Helsingör och ökar med cirka 50 procent på Öresundsbron. Trafiken på Öresundsbron är riktningsbunden, med högsta belastning mot Danmark på morgonen och mot Sverige på eftermiddagen.

För tung trafik har både Öresundsbron och Helsingborg-Helsingör sett en ökning sedan bron öppnades, särskilt på Öresundsbron (från cirka 400 fordon per dag år 2001 till över 1 600 år 2022).

Framtida prognoser och utmaningar

Trafikverket prognostiserar att år 2040 kommer cirka 32 000 personbilar och 5 000 lastbilar passera över Öresund dagligen, en ökning med över 40 procent respektive 100 procent jämfört med 2017. Öresundsbron förväntas då hantera cirka 28 000 personbilar och 2 700 lastbilar per dag, medan Helsingborg-Helsingör förväntas hantera 4 000 personbilar och 2 300 lastbilar. Kapaciteten på Öresundsbron förväntas inte vara ett problem på bron själv, men belastningen kan bli hög kring trafikplats Kronetorp.

Ökad trafik på tillfartsvägarna till både Öresundsbron och Helsingborg-Helsingör drivs främst av regionala transporter.

Kapacitetsutmaningar och framtida vägstrategier

På kort sikt bedöms inte kapacitetsbegränsningarna i Skåne ha en betydande inverkan på Öresundstrafiken, förutom vid större trafikstörningar. På medellång och lång sikt kan dock kapacitetsbrister i västra Skåne påverka vägtrafiken över sundet under rusningstider. På den danska sidan, främst runt Storköpenhamn, är belastningen redan så kritisk att tillgängligheten till Öresundsbron under pendlingsperioder kan påverkas.

För färjeförbindelsen via Helsingborg-Helsingör förväntas kapaciteten kunna möta efterfrågan av bil- och lastbilstrafik. Utmaningarna ligger snarare i vägsystemet till och från färjelägena på lång sikt, särskilt vid en betydande ökning av färjetrafiken.

Källa: Trafikverket