Trafikverket skärper kontrollen av kostnadsavvikelser

Västlänken Korsvägen sommaren 2023. Foto: Wikimedia Commons

Enligt senaste rapporterna har Trafikverket identifierat stora avvikelser i slutkostnaderna för fem entreprenadkontrakt, där kostnaderna avsevärt överstigit tidigare prognoser. Nu förstärker myndigheten kostnadskontrollen i investeringsprojekten.

– Trafikverket kommer därför att intensifiera insatser för att möta kraven på effektiv hantering av skattemedel. För att säkerställa att faktureringen stämmer överens med den avtalade leveransen kommer Trafikverket att intensifiera sin granskning och genomföra extra revisioner, säger Patrick Guné, verksamhetsområdeschef Stora projekt.  

Fokus riktas nu mot flera stora infrastrukturprojekt, såsom E4 Förbifart Stockholm (delprojekt Lovön och Vinsta), Varbergstunneln, samt Västlänken (delprojekten Centralen och Korsvägen), där kontrakten visat på betydande kostnadsökningar.

– Granskningen, som en del av Kraftsamlingen, syftar också till att motverka yrkesfusk och att sociala krav efterlevs, säger Patrick Guné. 

Utöver att bekämpa kriminalitet och oegentligheter inom byggbranschen, strävar Trafikverket också efter att upprätthålla en öppen dialog med leverantörer och entreprenörer för att främja sund konkurrens och starka samarbetsrelationer.

Källa: Trafikverket