Oskar har förbättrat säkerheten men inte kollektivtrafiken

Öckerös hamn gamla kajplats för Västtrafik den 21 augusti 2023. Källa: Wikimedia Commons

I projektet OSKAR, finansierat av Trafikverket, har 20 kvadratkilometer av Göteborgs södra skärgård sjömätts för att förbättra sjösäkerheten. Projektet, som står för "optimering av sjöburen kollektivtrafik och annan regelbunden trafik", syftade även till att effektivisera skärgårdstrafiken.

Tyvärr har ambitionen att förbättra kollektivtrafiken inte uppnåtts fullt ut, främst på grund av brist på tillgång till nödvändig historisk trafikdata.

Bakgrund och Mål

Projektet OSKAR, en följd av det tidigare ADAPT-projektet i Stockholms skärgård, inleddes i juni 2020 med fokus på att utveckla och optimera sjöfartsrutter. Samarbetet inkluderade Waxholmsbolaget för att få insikt i passagerarflöden och andra detaljer, vilket var avgörande för att skapa robusta modeller för framtida sjömätningar. Linda Blied från Sjöfartsverket, projektledare för OSKAR i samarbete med Linköpings universitet och VTI, förklarar att målet var att rationalisera resurser genom att identifiera optimala platser för dyra sjömätningar.

Teknisk Innovation och Utmaningar

Med en budget på 10,7 miljoner kronor utvecklade projektet en modell för sjömätning baserad på AIS-data och befintlig djupinformation. Trots dessa tekniska framsteg har ansträngningar att använda modellen för att optimera kollektivtrafikens rutter och tidtabeller i Göteborgs skärgård inte varit lika framgångsrika. Bristen på detaljerad historisk data från Västkusten, som Waxholmsbolaget bidrog med i Stockholms skärgård, har hindrat valideringen av modellen och därmed dess praktiska tillämpning.

Resultat och Framtida Potential

Trots utmaningarna har projektet genererat konkreta resultat. Sjömätningar har förbättrat existerande sjökort med detaljerad information om djupförhållanden över 20 kvadratkilometer. Fem platser med betydande säkerhetsrisker har identifierats och publicerats som Ufs-notiser, med upptäckter av både djupare och grundare områden än tidigare dokumenterat. Specifikt har mätningar av det grunda Asperösundet mellan Asperö och Köpstadsö potential att påverka framtida rutter för kollektivtrafiken, vilket tidigare begränsats till att gå runt sundet.

Autonom Mätteknologi och Framtidsperspektiv

En annan framgång är testet av den autonoma mätenheten Skräddaren, som är avsedd för grunt vatten upp till 3 meter. Tidigare begränsningar i att mäta områden som Asperösundet har nu övervunnits, vilket är avgörande för lokala sjöfarare och deras kunskap om farleder.

Sammanfattningsvis har OSKAR-projektet inte bara förbättrat sjösäkerheten i Göteborgs skärgård genom avancerade sjömätningar utan också öppnat dörrar för framtida optimeringar av kollektivtrafiken. Trots utmaningar med tillgång till data och tekniska implementeringar, har projektet etablerat en grund för fortsatt utveckling och förbättring av skärgårdens infrastruktur och säkerhet.

Källa: Lighthouse