Omfattande VA- och gatuprojekt i Landskrona genomförs av NCC

Uppdraget innebär ombyggnation av befintliga vatten- spillvatten- och dagvattenledningar på Artillerigatan-Gjörloffsgatan i centrala Landskrona. Fotograf: NCC

NCC och NSVA går samman för att omvandla befintliga VA-ledningar längs Artillerigatan i centrala Landskrona. Parallellt med denna åtgärd kommer även omstrukturering av gatan i samarbete med Landskrona stad

Byggföretaget ansvarar för att ombygga befintliga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar längs Artillerigatan-Gjörloffsgatan i centrala Landskrona. Under arbetets gång kommer fastigheterna längs den en kilometer långa sträckan, främst flerfamiljshus, att få nya serviser. För att minimera störningar för invånare och trafik genomförs ombyggnaden i etapper.

I samband med VA-arbetet omgestaltar Landskrona stad Artillerigatan. Det inkluderar konstruktion av en ny gång- och cykelväg på den södra sidan samt installation av ny belysning och ökad grönska längs gatan.

Ordern har ett värde på över 60 miljoner kronor. Byggstart är planerad till mitten av augusti 2024 och arbetet beräknas vara avslutat våren 2026.