Ny rapport: Järnvägssystemens störningar och kapacitetsbrist hindrar svensk industri från att växa

Rapporten Industribroms eller industrilyft tar Tågföretagen fram inom initiativet Omtag Svensk Järnväg. Bild: Tågföretagen

Svensk Järnväg har undersökt hur tjugo stora industriföretag påverkas av transportproblem. Rapporten visar att var fjärde företag påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet, vilket antingen hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och fabriksnedläggningar.

En femtedel av Sveriges godstransporter går på järnväg, och för många företag finns inga alternativ till tåget. Rapporten pekar på att dessa problem negativt påverkar industrins investeringar, särskilt basindustrin, och att bristerna kan leda till en förlust på 320 miljarder kronor i förädlingsvärde för industrin år 2050, vilket motsvarar 3 procent av Sveriges BNP.

− För ett land som Sverige är ett väl fungerande transportsystem en förutsättning för internationell konkurrenskraft. Vi ser ett stort behov av att tillförlitligheten på järnvägen ökar, både för att företagen ska kunna leverera sina varor och för att kunna rekrytera rätt kompetens. Det är tydligt att många företag upplever förseningar på tågen som ett hinder för deras medarbetares pendlingsmöjligheter och möjligheten att attrahera ny arbetskraft, säger Monica Lingegård, vd SJ och ordförande i Tågföretagen.

− Denna rapport tillför ytterligare kunskap om konsekvenserna av bristerna i järnvägssystemet och vad det innebär för svensk industri. Järnvägen kan komma att bli en faktor som avgör om vår industriella sektor står inför ett stagnationsscenario eller ett tillväxtscenario med ett växande bidrag till samhällsekonomin. Tillväxtscenariot kräver att bristerna i järnvägssystemet åtgärdas skyndsamt, säger Henrik Dahlin, vd Green Cargo och vice ordförande i Tågföretagen.

Källa: Tågföretagen