Geofencing med timmerbilar - ett lyckat pilotprojekt

Timmerbil i Hällesjö i Jämtland Foto: Sweco

Trafikverket har genomfört ett års test av digitala hastighetshinder, även kallat geofencing, med cirka 40 timmerbilar i fyra orter i Jämtland och Västernorrland. Testet var framgångsrikt, och både skogsbolaget och åkerierna planerar att fortsätta använda tekniken efter pilotprojektets avslut.

I samarbete med SCA Skog och lokala åkeriföretag har projektet implementerat tekniken på vägsträckor i Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå med positiva resultat. Dessa sträckor valdes ut på grund av hög trafikbelastning i områden där barn och äldre ofta använder vägen till skola, skolbuss eller som promenadstråk, vilket har skapat en känsla av otrygghet.

– Försök med digitala hastighetsgränser, så kallad geofencing, är i sig inget nytt, däremot är test på vägar i landsbygd en ny miljö för tekniken. Vi har använt teknik som finns i moderna lastbilar men som behövt viss intrimning för att slå till precis när den ska och inte när man kört en bra bit in i en zon, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare och ansvarig för pilotprojektet i Norra regionen.

Pilotprojektet med digitala hastighetshinder syftade till att enkelt och kostnadseffektivt öka trafiksäkerheten genom att sänka hastigheten på vägarna. Genom att minska hastigheten minskar risken för olyckor och skador genom att ge förare mer tid att reagera och minska kollisionernas våld. Det är ett praktiskt sätt att förbättra trafiksäkerheten utan att behöva genomföra omfattande och dyra ombyggnader.

– En del av projektets fokus har varit på hur förarna upplever systemet och responsen från förarna har varit god. Förare som deltagit i projektet under ett år har uttryckt att de inte vill vara utan systemet nu när de provat på. Att tekniken hjälper till under körning och bidrar till att skapa bättre trafiksäkerhet och gör det tryggare för alla inblandade, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare och ansvarig för pilotprojektet i Norra regionen.

Förare har uppskattat att köra med systemet och pilotprojektet har lyckats öka hastighetsefterlevnaden på sträckorna, vilket är huvudsyftet. Resultaten visar att fordon med hastighetsbegränsningssystemet håller sig bättre till hastighetsgränserna jämfört med de utan det, vilket indikerar potentialen för att öka tryggheten på utsatta vägar.

Källa: Trafikverket