Pilotprojekt ska ta reda på hur vägarbeten kan bli säkrare

Säkra arbetsplatser ska alltid vara en prioriterad fråga för Trafikverket och att mer behöver göras framgår även i ett regeringsuppdrag som Trafikverket tidigare har fått. Uppdraget innebär att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet i och runt arbeten på väg vilket är en del av regeringens arbetsmiljöstrategi 2021 – 2025. Foto: Trafikverket

I ett pågående pilotprojekt i Västsverige utforskar Trafikverket nu hur hela projektorganisationen kring vägarbeten kan inkluderas och ta ansvar för att göra arbeten på våra vägar säkrare.

Arbetarna som utför vägarbeten befinner sig i en särskilt utsatt situation. Inte alla förare uppmärksammar vägarbeten i tid, vilket kan leda till olyckor. Trots regler som reglerar hur vägarbeten ska märkas ut är det svårt att eliminera alla risker helt.

"Vi behöver göra mer, det är tydligt. Det vi kan fokusera på är de delar vi själva har rådighet över, men naturligtvis vill vi att trafikanterna också anpassar sig mer för att minska risken för olyckor", säger Per Kärrdin enhetschef på Trafikverket Västra regionen och initiativtagare till pilotprojektet.

Under våren 2024 genomförs ett pilotprojekt inom ett kontrakt med betydande arbete i trafikmiljöer samt en variation av korta och varierande arbetsuppgifter som kräver högt fokus på säkerheten på arbetsplatserna.

b
Trots att det finns en mängd regler som styr hur ett vägarbete ska uppmärksammas är risker svåra att alltid helt minimera. Ett konkret exempel är att vägarbetarna får ha lysande selar på sig som ökar synligheten vid arbeten kvälls- och nattetid. Foto: Trafikverket

Ett specifikt exempel är att vägarbetare utrustas med lysande selar för ökad synlighet under kvälls- och nattarbete. Dessutom utforskar Trafikverket hur befintliga regler kan följas mer effektivt och hur alla, från ledare till personalen som arbetar ute i trafiken, kan ta ansvar för att säkerställa efterlevnaden av dessa regler. Drönare används också inom pilotprojektet för att utvärdera om de kan vara ett effektivt hjälpmedel för att exempelvis få en överblick över trafikanordningarna på plats.

"Vi vill gärna bidra till en förflyttning på detta området. Reglerna och kraven behöver omsättas i praktiken och bli till tydliga arbetssätt så att alla kan ta ansvar för sin del i helheten. Det går inte att tro att någon annan sköter det. Identifieras delar som inte fungerar måste vi agera och justera så att vi har säkra arbetsplatser, annars ska vi inte arbeta ute i trafikmiljön", säger Per Kärrdin.

Inom ramen för projektet kommer Trafikverket tillsammans med leverantören att noggrant följa upp eventuella brister som upptäcks på alla nivåer inom projektet och ta fram konkreta åtgärder för att undvika upprepningar av dessa brister. Dessutom kommer det att genomföras täta kontroller för att säkerställa efterlevnaden av reglerna. Projektet som helhet kommer att utvärderas för att bedöma om de önskade effekterna har uppnåtts.

Källa: Trafikverket