Trafikverkets arbete visar på behov av förändring i granskning

Flemingsbergs station i Huddinge kommun i Stockholms län, Sverige. Foto: Sinikka Halme/Wikimedia Commons

Ökande kostnader i planeringen av transportinfrastruktur är väl dokumenterade och komplexa utmaningar. Trafikanalys första rapport i uppdraget att granska Trafikverkets arbete för att förbättra kostnadskontrollen bekräftar detta.

Bristfälligt samordnade informationshanteringssystem eller system som inte utnyttjas fullt ut hindrar förmågan att följa förändringar i kostnader och förstå orsakerna bakom dem.

Trafikanalys arbete i uppdraget bekräftar också den bild som andra utredningar målar upp och som Trafikverket själva klart beskriver i sina förslag till nationell plan för transportinfrastruktur och inriktningsunderlag om ökande kostnader i investeringsverksamheten. Dessutom framgår det att problematiken inte är unik för Sverige.

– Det går att förbättra kostnadskontrollen, men det finns ingen enkel lösning. Det krävs utveckling på flera håll, och det är viktigt för att vi ska få så mycket nytta som möjligt för pengarna, inte minst mot bakgrund av de stora underhållsbehoven i infrastrukturen, säger Patrik Tornberg, projektledare vid Trafikanalys.

Idag hanteras kostnadsuppgifter hos Trafikverket i flera olika system som har skapats med olika syften och inte integrerats till en helhet. Tidigare utredningar, inklusive från Riksrevisionen och VTI, påpekar svårigheter att få fram information om innehåll och kostnader i åtgärder, och Trafikanalys bekräftar liknande problem.

Transparensen behöver öka eftersom kostnadsutvecklingen är svårgenomtränglig för externa granskare. Drift- och underhållsverksamheten är svår att förstå, och för investeringsverksamheten saknas en sammanhållen beskrivning av långsiktig kostnadsutveckling för enskilda objekt.

Det finns ett behov av förbättrade kalkylmetoder eftersom kostnadsökningarna är väl dokumenterade och systematiska. Det tyder på problem med de nuvarande kalkylmetoderna eller hur de används i planeringsprocessen. Därför behöver Trafikverket utveckla förmågan att göra kostnadsprognoser och bedöma framtida risker för förändrade kostnader.

Det pågår ett betydande utvecklingsarbete inom Trafikverket, särskilt gällande kalkylmetoder, men också på andra områden som Trafikanalys granskar. Nya system och rutiner för informationshantering håller på att införas eller har nyligen införts.

Källa: Trafikanalys