Norconsult vinner uppdrag om ekosystemtjänster i Trelleborg

Ett av ramavtalen avser teknikövergripande uppdrag inom gata och VA och kan även komma att involvera landskapsarkitektur och belysning. Foto: Norconsult

Norconsult Sverige har tecknat två nya avtal med Trelleborgs kommun för projektering av gata och VA samt för dagvattenutredningar. Dessutom har de vunnit en direktupphandling för ekosystemtjänster kopplade till kommunens nya översiktsplan.

Ett av de avtalade ramavtalen omfattar utredningar relaterade till dagvatten- och skyfallsproblem, med potentiella inslag av VA och landskapsarbete. Det andra ramavtalet omfattar tekniskt övergripande uppdrag inom gata och VA, med möjlighet till inbegripande av landskapsarkitektur och belysning. Det innebär detaljprojektering och framtagning av tekniska handlingar såsom plan-, profil- och detaljritningar.

– Avtalet omfattar utredningar som i förlängningen ska skydda våra städer mot marköversvämning till följd av skyfall och höga vattennivåer. Det kan också handla om dagvattenrening, vilket bidrar till bättre kvalitet i våra vattenförekomster, och hur dagvatten kan bli en resurs som medför värden i form av exempelvis grönare städer och biologisk mångfald, säger Johan Södergren, Avdelningschef för VA-teknik på Norconsult.

Innan årets slut säkrade även Norconsult ett anbud för ekosystemtjänster, vilket inkluderar naturens grundläggande funktioner för att främja välfärd och livskvalitet. Kommunen arbetar med att utveckla en ny översiktsplan och önskar kartlägga ekosystemtjänster i fyra av sina tätorter: Beddingestrand, Smygehamn, Anderslöv och Skegrie.

– Ekosystemtjänster innefattar bland annat saker som gör oss människor glada och som ger livet mening, till exempel vacker natur och friluftsliv. Det kan också handla om processer som ger skydd mot klimatförändringar, exempelvis organismer som tar bort gifter ur dagvatten eller växter som gör luften ren. Vårt uppdrag är att göra en kartläggning av olika ekosystemtjänster och ta fram riktlinjer och principer för hur kommunen kan jobba för att bevara eller införa nya ekosystemtjänster framöver, säger Dagmar Clough, Gruppledare inom Miljö på Norconsult.

De två ramavtalen trädde i kraft innan årsskiftet och gäller i maximalt fyra år. Kartläggningen av ekosystemtjänster ska levereras i juni i år.