Trots minskat läckage läcker Göteborg 178 000 fyllda badkar dagligen

Läckaget från dricksvattenledningarna har minskar till 15 procent. Foto: Göteborgs Stad

Göteborgs invånare uppmanas att spara vatten medan läckaget från stadens vattenledningar minskar. Förra året minskade läckaget till 15 procent, den lägsta nivån under 2000-talet. Även om fortfarande motsvarande 178 000 fyllda badkar läcker varje dag, är det en positiv utveckling. Minskningen motsvarar 47 000 fyllda badkar per dag.

Tack vare förbättrad teknik och övervakning har Kretslopp och vatten sett en positiv trend med minskande läckage under flera år nu.

–  Vi har haft en bra trend under flera år nu. Vi hoppas att den fortsätter, säger Roger Andersson, enhetschef för ledningsnät vattendrift på Kretslopp och vatten.

Han förklarar att deras ökade förmåga att upptäcka och åtgärda läckor innan de blir större har bidragit till detta. Genom att använda teknik som mäter vattenflödet och övervakar pumpstationer kan de snabbt identifiera avvikelser och åtgärda potentiella läckor. Det är denna proaktiva strategi som har bidragit till att hålla läckaget på en nedåtgående trend.

Under 2023 ökade förnyelsen av ledningsnätet markant med en 50-procentig ökning jämfört med året innan. Cirka 12 kilometer dricksvattenledningar byttes ut, vilket är en betydande förbättring. Kretslopp och vatten har nyligen förbättrat sin effektivitet genom att fokusera på att byta ut de mest sårbara ledningarna, vilket minskar risken för störningar vid eventuella läckor. Detta möjliggjordes genom en omfattande analys av hela dricksvattennätet, där AI-teknik spelade en central roll.

Samtidigt producerade Göteborgs vattenverk 59 miljoner m3 dricksvatten under 2023, en minskning med 2,5 procent jämfört med året innan.

– Bakom den minskade produktionen ligger att läckaget minskar, att göteborgarna fortsätter att minska sin dricksvattenförbrukning och att vi använder mindre vatten i processen för att producera dricksvatten, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, avdelningschef för dricksvattenproduktion på Kretslopp och vatten.

Minskad vattenproduktion

Sedan 2006 har dricksvattenproduktionen i Göteborg minskat varje år, trots att staden har växt med 111 000 invånare under samma period. Det beror på att varje göteborgares dagliga förbrukning av dricksvatten har minskat från 178 till dagens 140 liter.

Denna nedgång är resultatet av både tekniska innovationer som minskar vattenförbrukningen och förändrade vanor hos invånarna. Trots detta behöver förbrukningen fortsätta att minska för att minska klimatpåverkan och undvika dyra utbyggnader av dricksvattenproduktionen i takt med att staden växer.

Under 2023 har ett av vattenverken ändrat sin spolrutin för att rengöra kolfilter som tar bort oönskad lukt och smak från vattnet. Denna förändring har resulterat i en minskad vattenförbrukning på nästan 2 miljoner liter per dag, motsvarande knappt 13 000 badkar fyllda med vatten.

Källa: Göteborgs Stad