Sex rör ska ge Korsvägens station en självreglerande lösning

De sex grundvattenrören går från norr till söder i det befintliga schaktet. Foto: Trafikverket

Efter färdigställandet av den nya tågstationen vid Korsvägen i Göteborg, kommer stödkonstruktionen att påverka det naturliga flödet av grundvatten. För att återställa detta flöde har sex betongrör integrerats i betongplattan, vilket erbjuder en självreglerande lösning.

Den nya tågstationen vid Korsvägen innebär att stödkonstruktionen kommer att störa det naturliga flödet av grundvatten i området. För att korrigera detta har sex betongrör integrerats i betongplattan och sex hål har skurits upp i stödkonstruktionen av stål. Detta resulterar i en självreglerande lösning som inte kräver några ytterligare manuella åtgärder som pumpning i framtiden.

Idag är Korsvägen ett cirka 120 meter långt, 60 meter brett och 22 meter djupt schakt där Trafikverket kommer att bygga en betongtunnel för stationen som i båda ändarna angränsar till berg där stationen fortsätter. För att möjliggöra grävning och sprängning av tunneln har en stödkonstruktion av stålrör byggts på båda sidor. Det är denna stödkonstruktion som förhindrar det fria flödet av vatten. Under byggtiden används pumpar för att minimera påverkan på grundvattnet runt om i området.

För att installera rören genom stödväggarna och skära upp stålet används en teknik som innebär att marken och vattnet omkring fryses. Frysningen utförs genom ett slutet rörsystem där en koncentrerad saltvattenlösning cirkulerar för att transportera värme från marken till en värmeväxlare i en frysanläggning. Marken fryses till en temperatur mellan -20 °C och -40 °C.

Denna process möjliggör säker anslutning av rören utan risk för vattenläckage och ger stabil mark runt omkring. För att skydda olika delar av systemet och förhindra korrosion, vilket är vanligt i markmiljö, används skyddsomslag tillverkade av neopren för att isolera olika material från varandra.

Vid varje rörens ände finns ett speciellt filter för att förhindra igensättning och säkerställa att systemet fungerar felfritt under dess 120-åriga livslängd.

b
De sex grundvattenrören har gjutits in i bottenplattan för stationen. Med hjälp av att frysa marken och vatten runt omkring har sedan stålpålarna skurits upp för att få igenom rören och anslutningarna så att grundvattnet kan flyta igenom. 
Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket