Regeringsbeslut - Kommuner och regioner ska kunna utöka flygutbudet

Hemavan Tärnaby Airport. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Trafikverket för att ge kommunala och regionala myndigheter möjlighet att komplettera det statliga utbudet av flyglinjer med allmän trafikplikt. Syftet är att öka det regionala inflytandet.

– Flyget har en viktig roll för att människor ska kunna bo, leva och verka i hela landet. Med detta uppdrag till Trafikverket ger vi kommuner och regioner möjlighet att bidra till bättre kommunikationer till och från sina områden, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Utgångspunkten för regeringen är att den regelbundna linjetrafiken ska bedrivas på kommersiella villkor. I vissa fall är det dock inte möjligt att bedriva kommersiellt bärkraftig och regelbunden flygtrafik.

Det finns därför statligt finansierade flyglinjer med allmän trafikplikt, där Trafikverket ser till att linjen trafikeras genom att upphandla trafiken. Syftet är att säkerställa olika regioners tillgänglighet till Sveriges huvudstad och till andra regioner i Sverige eller andra länder.

Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag till Trafikverket för att öka möjligheten till regionalt inflytande över flygtrafiken till och från regionen. I uppdraget ingår att utreda, förbereda och vidta nödvändiga åtgärder för att ge kommunala och regionala myndigheter möjlighet att komplettera utbudet av flyglinjer med allmän trafikplikt, i förhållande till det statliga utbudet.

Den aktuella kommunen eller regionen ska ta fullt kostnadsansvar för det kompletterade utbudet och det ska ske i enlighet med bestämmelserna i EU:s lufttrafikförordning.

Möjligheten till kompletterande flyglinjer var ett av förslagen när den så kallade flygplatsutredningen lämnade sitt betänkande i februari 2023.

Trafikverket ska redovisa uppdraget senast den 31 januari 2025.

Källa: Regeringskansliet