Silverhöjdspåret och Hörkenspåret moderniseras

Green Cargo tåg utanför Grängesberg 2012. Foto: Wikimedia Commons

Ett ambitiöst projekt rullar igång för att förnya och förbättra Silverhöjdspåret och dess koppling till Hörkenspåret i Dalarna. Genom att höja den tekniska standarden och möjliggöra dubbelspår öppnas nya möjligheter för en smidigare och mer effektiv tågtrafik mellan Ställdalen och Grängesberg.

Projektet innefattar en omfattande upprustning av cirka 17,5 kilometer räls, nio spårväxlar samt kontaktledning längs Silverhöjdspåret. Denna modernisering syftar till att skapa förutsättningar för att trafikera Silverhöjdspåret och Hörkenspåret som dubbelspår. Förutom att byta ut den befintliga infrastrukturen kommer även avvattningen längs sträckan att förbättras och bron över Ställdalsån att få en ny färgsättning.

Silverhöjdspåret lider av bristande teknisk standard, vilket resulterar i låg kapacitet och hög risk för säkerhetsproblem. Genom att höja standarden och möjliggöra dubbelspår ökar inte bara kapaciteten för tågtrafik utan även säkerheten och hållbarheten i järnvägssystemet.

Nu pågår Trafikverkets arbete med att ta fram nödvändiga handlingar och att utvärdera naturvärden samt den befintliga infrastrukturens status. Byggstart för den första entreprenaden planeras till sommaren 2025. Samtidigt genomförs bärighets- och stabilitetshöjande åtgärder längs sträckan Ställdalen - Grängesberg. Trafikstopp är planerade under 2025 och 2026 för att genomföra de nödvändiga åtgärderna.

Källa: Trafikverket