Tågföretagens medskick till regeringen - 20 procent räcker inte

Stockholms Central. Foto: Stina Wickenberg

Tågföretagen betonar gentemot regeringen att en ökning av ramanslaget med 20 procent är otillräckligt för att både ta itu med underhållsskulden och möta det ökande behovet av kapacitet inom transportsystemet. Detta framgår av organisationens remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag, som lämnades in inför den kommande infrastrukturpropositionen.

− Den begränsade kapaciteten och bristande kvaliteten i järnvägssystemet har redan börjat bli en tydlig minuspost inför beslut om stora industriinvesteringar i Sverige. Det kan i förlängningen riskera att påverka landets tillväxt och framtida välstånd negativt. Det behövs därför en betydligt större ram för att hantera behoven. Hur stor den ska vara har vi dessvärre inget svar på, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Tågföretagen föreslår en modell där stora infrastrukturprojekt hanteras av separata organisationer med egen finansiering för varje projekt. Denna finansiering skulle vara oberoende och inte kopplad till statens årliga budget, vilket skulle säkerställa projektens kontinuerliga framsteg och utveckling.

− Vi tycker att Trafikverkets försiktiga hållning till alternativ finansiering är överraskande när regeringens direktiv och näringslivets stora intresse för ytterligare resurser är så stort, säger Gustaf Engstrand.

Enligt Tågföretagen sker en förändring inom Sveriges finanspolitik som potentiellt kan innebära en lösning på tidigare fastlåsta situationer. Det strikta överskottsmålet kan enligt organisationen omvandlas till ett balansmål, vilket skulle kunna frigöra tiotals miljarder kronor årligen för investeringar i samhället. Detta inkluderar infrastruktur för att stärka samhället och öka dess konkurrenskraft.

Det svenska transportsystemet saknar en tydlig vision, menar Tågföretagen. Utan en sådan riskerar utvecklingen av transportsystemet att bli fragmenterad och att avkastningen på de investerade resurserna blir begränsad. Det är viktigt att ha en långsiktig målbild för att säkerställa en sammanhängande och effektiv infrastruktur, skriver de.

− Sverige behöver ett transportsystem som binder ihop Sverige med Europa och skapar förutsättningar för förbättrad produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft. Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, har det tagits fram en vision som kan inspirera regeringen och Trafikverket till att ta nästa steg, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen och ledamot i JBS styrelse.

Trafikverkets material är viktigt för beslutsprocessen om framtida infrastruktur och dess utveckling. Det är bristande att regeringens direktiv inte inkluderade en helhetsbedömning av Sveriges transportbehov för att möta framtida krav, inklusive tillväxt, industriinvesteringar, klimatsäkring, Nato-anslutning och ökande transport till och från Europa, anser Tågföretagen.

Organisationen kommenterar också andra områden i remissen, såsom kapacitetsbrist, underhållsskulder, differentierade banavgifter, digitalisering, ERTMS, trafikprognoser, regionförstoring, samhällsekonomiska kalkyler, beredskap och klimatsäkring, fyrstegsprincipen, genomförandeformer och byggmetoder, elektrifiering, vägslitageavgifter, CEF-strategi och kompetensförsörjning.