Regeringen satsar 385 miljoner kronor på civilt försvar och cybersäkerhet

Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret. Foto: Wikimedia Commons

I ett läge av höjd beredskap eller ytterst krig är ett starkt och motståndskraftigt civilt försvar en grundförutsättning för att de viktigaste samhällsfunktionerna ska fungera och civilbefolkningen skyddas.

Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av ett väl fungerande civilt försvar samt behovet av att stärka Sveriges cybersäkerhet. 

Regeringens satsningar i vårändringsbudgeten för 2024 riktar sig exempelvis till kommuner, regioner samt beredskapsmyndigheter och omfattar bland annat upprustning av skyddsrum, ökad lagerhållning av sjukvårdsprodukter, ökad förmåga för dricksvattenförsörjning samt stärkande av Sveriges cybersäkerhet. Dessa satsningar på det civila försvaret bidrar även till att stärka den fredstida krisberedskapen.

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig myndighet för de nationella förstärkningsresurserna och föreslås tilldelas 130 miljoner kronor för bland annat upphandling av reservkraft, brandbekämpning samt sanering och indikering av farliga ämnen.
   
 • Regeringen föreslår en höjning på 30 miljoner kronor av bidragen till statliga myndigheter för att främja fler projekt som stärker myndigheternas förmåga avseende civilt försvar. Medlen beslutas och fördelas av MSB.
   
 • Regeringen föreslår därför att MSB tilldelas 10 miljoner kronor för att öka takten i arbetet med upprustningen av skyddsrum.
   
 • Regeringen föreslår en höjd ersättning till SOS Alarm med 30 miljoner kronor.
   
 • Försvarsmakten har pekat ut särskilda behov av åtgärder i transportinfrastrukturen. Regeringen föreslår därför att 25 miljoner kronor tillförs för att kunna påbörja arbetet med vissa prioriterade åtgärder utifrån totalförsvarets behov.
   
 • Den geopolitiska utvecklingen innebär även att ytterligare investeringar behöver göras inom Research Institutes of Sweden AB (RISE) mättekniska verksamhet. Regeringen föreslår därför en satsning om 30 miljoner kronor för detta ändamål.
   
 • Regeringen föreslår en satsning på 50 miljoner kronor för att öka lagerhållningen av sjukvårdsprodukter och för att säkerställa inköp av strategiska varor och tjänster för att förstärka sjukvården under höjd beredskap.
   
 • Regeringen föreslår en satsning på 20 miljoner kronor till Vattenkatastrofgruppen, VAKA, för bland annat inköp av materiel och strategiska förstärkningsresurser för samhällsviktiga funktioner. Syftet är att höja förmågan till dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och ytterst krig.
   
 • Regeringen föreslår en satsning på 60 miljoner kronor för att stärka Sveriges cybersäkerhet. Av dessa får MSB 20 miljoner kronor för att myndigheten ska kunna öka takten i arbetet med att stötta till exempel mindre kommuner och företag med att informera, vägleda och tolka sina resultat i Cybersäkerhetskollen (tidigare Infosäkkollen). 40 miljoner kronor föreslås till en särskild satsning som regeringen återkommer till.
   

Regeringen avser att överlämna dessa förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Källa: Regeringskansliet