Sju regioners svar: Öka satsningarna – vardagspendlarna och godset måste komma fram

Jens Sjöström (S), Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits samt Monica Johansson (S), Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits. Mälartåg som bakgrund. Pressbild.

Öka infrastrukturinvesteringarna med 20 procent, prioritera underhåll, säkerställ finansiering för Försvarsmaktens behov, och håll löftena till kommuner och regioner. De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete, "En Bättre Sits", har lämnat ett klart budskap till regeringen.

Regeringen har fått svar från Mälardalsrådet angående Trafikverkets plan för transportinfrastrukturen fram till 2037. Med 750 000 pendlare och 150 miljoner ton gods årligen måste särskild uppmärksamhet riktas mot Stockholm-Mälarregionen, anser de.

– Trafikverket har presenterat sin inriktning för Sveriges transporter och det är tydligt att det behövs avsevärt ökade resurser för att svara upp mot behoven hos pendlare och företag i Stockholm-Mälarregionen. Regeringen måste ta sitt ansvar och avsätta pengar för att både komma i kapp med underhållet och att bygga nytt där många människor reser och stora mängder gods transporteras. Bara det eftersatta underhållet av järnvägen uppgår till 84 miljarder kr, säger Jens Sjöström, investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Regeringen har påbörjat översynen av framtidens transporter, med Trafikverkets inriktningsunderlag som startpunkt. Mälardalsrådet betonar behovet av ökade ekonomiska ramar för att stödja hållbar utveckling av transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. De kräver att staten håller sina löften och avtal i infrastrukturplaneringen samt att Försvarsmaktens finansieringsbehov prioriteras utanför den nationella transportinfrastrukturplanen. Bakom detta står de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete "En Bättre Sits".

– 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. En effektiv och hållbar kollektivtrafik är utgångspunkten för arbetsmarknaden i vår del av landet och det finns en långsiktig tydlighet i hur Stockholm-Mälarregionen ser på framtidens infrastruktur och vilka prioriteringar som behövs. Staten måste svara upp och vara lika långsiktig, hålla sina löften och avtal, så att våra kommuner och regioner får arbetsro att planera för framtidens infrastruktur, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

– Genom våra samarbeten med Trafikverket har vi visat att välavvägda trimningar av befintligt transportsystem kan ge stora vinster. Här finns en potential som vi behöver nyttja i större utsträckning. Samtidigt behövs också satsningar från regeringen för utökad kapacitet och för att länsplanerna inte ska utarmas. Det är oroväckande att bristen på järnvägskapacitet gör det svårt för Trafikverket att arbeta i kapp underhållsskulden kommande tolv år med de påfrestningar som det bristande underhållet innebär för alla arbetspendlare, säger Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

Källa: Mälardalsrådet