Försvarsmakten döms för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten

Ulva kvarn Fyrisån. Foto: Wikimedia Commons

Försvarsmakten är nu officiellt ansvarig för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten, enligt domen från Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att Försvarsmakten måste täcka de kostnader som hittills uppkommit för att rena vattnet från PFAS-föroreningen.

– Det här är inte i första hand en vinst för Uppsala Vatten som bolag utan främst en vinst för miljön och alla Uppsalabor. Det är nu fastställt att den som förorenar också är den som ska betala, säger Ida Hellrup, tillförordnad vd på Uppsala Vatten.

Mark- och miljööverdomstolen har granskat Uppsala Vattens undersökningar och presenterade data angående grundvattenbildning, mängder, utbredning av föroreningar och provtagningar. Utifrån dessa har domstolen fastställt att PFAS-föroreningen inom Ärnaområdet sprids via grundvattnet i åssystemet till Stadsträdgårdens vattentäkt.

Hittills har Uppsala Vatten utlagt över 37 miljoner kronor för vattenrening och förväntar sig en fortsatt årlig kostnad på minst 4 miljoner kronor.

– Det är både väntat och rimligt att försvarsmakten betalar kostnaden för sina föroreningar. Samtidigt är det illa att de skadat vårt grundvatten. Att de dessutom försökt undanhålla viktig information i syfte att smita undan sitt ansvar är yttersta graverande, säger Rickard Malmström (MP), styrelseordförande för Uppsala Vatten.

Källa: Uppsala Vatten