Hamburgs stadsledning ser potentialen i Rail Baltica för godstransporter

Den tyska delegationen besökte den nya centralstationen i Riga, som tack vare Rail Baltica-projektet kommer att bli den största passagerarterminalen i Baltikum. Stationen kommer att bestå av tre våningar och vara tillgänglig för alla samhällsgrupper, och erbjuda en mängd faciliteter för Rigas invånare och besökare. Byggnaden kommer att ha 23 rulltrappor, 16 hissar, 25 nya trappor till plattformarna, ett taktilt nätverk genom hela Rail Baltica-projektområdet och taktil vägledning från kollektivtrafikstopp till tågplattformarna. Foto: Rail Baltica

Rail Baltica, ett omfattande järnvägsprojekt, som sträcker sig över flera EU-länder, inklusive Lettland, har till syfte att skapa en ny, effektiv järnvägsförbindelse som förbinder Baltikum med resten av Europa. Det planeras att bli en av de mest betydande transportinfrastrukturerna för både passagerare och frakt i regionen.

Rail Baltica fick nyligen besök av internationella logistiknavet, Hamburgs senator Dr. Melanie Leonhard, som erkänner vikten av intermodal godstransport inom projektet. Detta besök markerar ett steg mot att fördjupa samarbetet och utforska nya möjligheter inom Rail Baltica-projektet, som syftar till att förbättra förbindelserna genom Europa och stärka den regionala integrationen samt ekonomisk tillväxt.

Entreprenörer inom hamn- och logistiksektor 

Leonhard och den tyska delegationen, bestående av entreprenörer inom hamn- och logistiksektorn samt mediarepresentanter, fick en omfattande presentation av Rail Baltica-projektets framsteg och potential. De uttryckte särskilt intresse för projektets möjligheter att integrera hamnlogistik genom effektiva intermodala terminaler, vilket skulle skapa betydande tilläggsvärden.

Projektets samordnare, RB Rail AS, och den nationella genomförandeorganet Eiropas Dzelzceļa līnijas, presenterade projektets nuvarande framsteg och framtidsutsikter, inklusive betydande milstolpar som uppnåtts i genomförandet av projektet.

Ekonomisk tillväxt

Det noterades att projektet, utöver dess transportinfrastrukturfokus, strävar efter att etablera en fungerande korridor för transport, militära och ekonomiska ändamål, vilket främjar större integration och ekonomisk tillväxt över de deltagande nationerna.

Trots utmaningarna framhålls Rail Balticas viktiga roll som den saknade länken för EU:s marknadsintegration och dess betydelse för att förbinda Baltikum med Svarta havsregionen. Med ett brett nätverk av samarbeten och partnerskap med baltiska och EU-företag ser Rail Baltica fram emot att fortsätta främja regionens ekonomiska tillväxt och stärka samarbetet inom Europa.

Källa: Rail Baltica