Byggföretagen och Trafikverket i samarbete för gemensam branschutvecklingen i norra Sverige

Norrbotten. Foto: Wikimedia Commons

Byggföretagen och Trafikverket går vidare i sitt samarbete för att utveckla byggbranschen i Norra Sverige. 

– Målsättningen med arbetet är att öka branschens attraktivitet och bidra till en sund prissättning när det händer så oerhört mycket i denna del av landet, säger Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen.

Under de kommande åren förväntas betydande investeringar i den gröna omställningen, vilket kommer att påverka flera stora beställare och leverantörer. Trafikverket ansvarar för långsiktig infrastrukturplanering och investerar årligen cirka 5 till 6 miljarder kronor i Norra Sverige. Genom samarbete strävar Byggföretagen och Trafikverket efter ökad effektivitet, lönsamhet och en sund prissättning som genererar maximalt värde för medborgare och näringsliv.

– Genom ett ökat och förbättrat samarbete vill vi tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö och arbetsglädje inom branschen, säger Jesper Klefsjö, regionchef på Investering för Norra regionen på Trafikverket.

Utvecklingsarbetet har bedrivits framgångsrikt med många entreprenörer som är verksamma i norra Sverige i samarbete med Trafikverket. Detta har resulterat i överenskommelser som framöver kommer att följas upp och utvärderas.

Ett exempel är att Byggföretagen och Trafikverket kommer att fortsätta att utveckla etableringsfasen i projekten. Det kommer därför att framöver vara en del av kontraktsarbetet, och avser tid mellan kontraktstecknande och start av genomförande av produktion. Genom att utveckla denna fas är de övertygade om att de skapar bättre förutsättningar för framgångsrika projektgenomföranden. Alla åtgärder kommer att dokumenteras i en samarbetsplan som båda parterna undertecknar.

Ett annat exempel är att under själva genomförandet, i produktionsfasen, behöver projektteamen från båda parter öka förståelsen för varandras utmaningar och möjligheter. Därför kommer de att öka den fysiska närvaron på plats tillsammans för att skapa en djupare insikt i pågående arbeten.