E22:s broar över Helge å i Kristianstad byts ut

Trafikverket ska byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helge å. Foto: Trafikverket

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är i behov av utbyte. Trafikverket planerar att byta ut broarna och samtidigt anpassa konstruktionen för att klara av framtida vattenflöden i Helge å.

Vid en inspektion år 2010 upptäcktes brister i broarna, som byggdes 1968. Den försämrade bärigheten i brobanornas ytterkanter har resulterat i att körfälten smalnats av. För att upprätthålla Trafikverkets standarder och säkerställa Europaväg E22:s viktiga funktion för hög framkomlighet för godstransporter, är utbytet av broarna nödvändigt.

För närvarande pågår pålningsarbete för att etablera brostöden till den nya södra bron över Helge å. Dessa pålar, totalt 12 stycken, var och en 30 meter långa och väger 9,3 ton, ska säkerställa stabiliteten för den nya bron. Byggprocessen sträcker sig från att lansera stålkonstruktioner på pålarna till att riva den gamla bron innan den nya bron tas i bruk.

b
Trafikverket planerar att leda över trafiken på nya södra bron i slutet av november 2024. Därefter ska den gamla södra bron rivas samtidigt som den norra bron rivs. Foto: Trafikverket
b
Rivningen kommer att utföras under augusti–september och lanseringen av nya bron blir i september. Foto: Trafikverket

Klimatanpassning och Finansiering

Den nya bron kommer att byggas 2 meter högre än den befintliga för att möta framtida vattenflöden och Trafikverkets krav. Projektet medfinansieras av EU inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och erhåller drygt 13 miljoner euro, motsvarande cirka 138 miljoner svenska kronor.

b
Helge å. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket