Behov av stärkt östersjötrafik, långväga tågresor och Arlanda

Under året har sjuttio politiker från sju län arbetat i tre temagrupper med fokus på Storregional kollektivtrafik, godstransporter respektive Internationell tillgänglighet- och konkurrenskraft. Foto: michal biernat/unsplash

Politikerna i Mälardalsrådets temagrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft har presenterat en rapport som fokuserar på att stärka Arlandas konkurrenskraft, stödja sjöfartens omställning, hålla farlederna öppna samt främja långväga tågtrafik mot kontinenten och Oslo.

– Internationella förbindelser avgörande för Sveriges konkurrenskraft och här har Arlanda en nyckelroll. Vi behöver fler direktlinjer för att konkurrera om de multinationella kontorens etableringar. Men ska flyget vara långsiktigt hållbart måste vi komma vidare med klimatarbetet. Arlanda ska ta ledartröjan i flygets klimatomställning. Även tågtrafiken och sjöfarten måste utvecklas för att stärka Sverige. Vårt utbyte med Norge är enormt viktigt och då behövs bättre tågförbindelser genom de befolkningstäta delarna av Mälardalen till och från Oslo, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län och ordförande i gruppen Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

– Arlanda är ett nationellt intresse för näringslivets utveckling och ska vara Nordens ledande flygplats. I vårt arbete har vi politiker gått samman och pekat på vad staten behöver göra för att stötta Arlanda som transportnod och vilken roll vi som regioner har i att utveckla kollektivtrafiken till och från flygplatsen. Inom tågtrafiken behövs krafttag för att vi ska bli en del av de internationella trafikflödena, inte minst mot kontinenten. Det måste finnas kapacitet i Sverige när Fehmarn-Bält, den nya förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029, säger Cecilia Linder, regionråd Region Uppsala och vice ordförande i gruppen Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

Under året har 70 politiker från sju län samarbetat i tre temagrupper för att enas om gemensamma ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter, med stöd av experter från olika sektorer. Dessa ställningstaganden kommer att vara grundläggande för den fortsatta utvecklingen av regionens transportsystem.

Rapporten Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet och konkurrenskraft i korthet:

 • Stockholm-Mälarregionen är ett nationellt nav i det internationella utbytet och står för cirka 50 procent av Sveriges BNP. Internationell tillgänglighet är en förutsättning för regionens konkurrenskraft och fortsatta utveckling
 • Järnvägen, hamnarna och flyget är alla viktiga delar i ett sammankopplat system som alla bidrar till den internationella tillgängligheten
 • Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och verkar för att nå EU:s mål om ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar
 • Arlanda är en garant för både Sveriges och regionens internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. Arlanda ska utvecklas med fler internationella direktförbindelser till viktiga marknader och vara ledande i flygets klimatomställning
 • Med tiotusentals flygresenärer och arbetsplatser är Arlanda en viktig nod i regionens transportsystem. Det måste vara smidigt och billigt att resa kollektivt till Arlanda. Staten behöver skyndsamt inleda en förhandling i syfte att avveckla stationsavgiften vid Arlanda C.
 • Östersjötrafiken är viktig för både person- och godstransporterna till Finland och Baltikum. Farleder, kanaler och slussar behöver fungera och isbrytarflottan förnyas innan 2030
 • Sjöfartens omställning till hållbarhet måste accelereras och tillgängligheten till hamnarna med kollektivtrafik ska vara god
 • Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen måste förbättras, bland annat behöver Sverige säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029 och restiderna mot Norge (Oslo) behöver kortas
 • Staten behöver ta en roll i att främja långväga tågtrafik, exempelvis genom samverkan på EU-nivå för att underlätta för resenären vid bokning av gränsöverskridande tågresor

Ställningstaganden från Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft i punktform

 • Arlanda är ett nationellt intresse för näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft och ska vara Nordens ledande flygplats
 • Det ska finnas en god internationell tillgänglighet via en miljömässigt hållbar sjöfart
 • Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen måste förbättras