Västlänkens milstolpe uppnådd med 500 meter färdig tunnel och gjuten "Transition zone"

Takplattan gjöts i den del av arbetsområdet som ligger i höjd med Hertziahuset och som kallas för ”Transition zone”. Foto: Trafikverket

Nu den sista takplattan i den delen av tunneln som ligger i Packhusplatsens norra del. Därmed har Trafikverket nu 500 meter färdig tunnel, med golv, väggar och tak i av Västlänkens deletapp Kvarnberget.

Trafikverket når en betydande milstolpe i byggandet av Västlänken med avslutningen av gjutningen av takplattan i den komplexa Transition zonen. Denna zon, belägen i höjd med Hertziahuset, markerar en övergångsfas där berget går från att vara nära markytan till att fördjupas avsevärt, vilket skapar tekniska utmaningar för byggprocessen.

Transition zone har varit ett av de mest utmanande områdena under hela deletappen av Västlänken. Här har arbetet inte bara inneburit gjutning av huvudtunneln i bergs- och lerschakt, utan också omfattande förstärkningar och säkerhetsåtgärder för att hantera de varierande markförhållandena.

Arbetet inleddes med att etablera en ny vägförbindelse söderut för att möjliggöra arbeten i Transition zonen. Därefter genomfördes en serie avancerade tekniska åtgärder för att förbereda schaktet, inklusive jetgrouting, ridåinjektering och bergborrning. Genom en kombination av vajersågning och spräckning togs berg och lera bort etappvis medan spontplankor sattes upp längs schaktets sidor för att säkra arbetsområdet.

En nyckelkomponent i att säkra schaktet var installationen av en krönbalk längst ner vid foten av spontplankorna för att förhindra ras och markrörelser. Vid hösten 2023, efter att ha nått fullt djup i schaktet, installerades RD-pålar och dragstag för att säkerställa tunnelns stabilitet.

Gjutningen av den imponerande 450 kvadratmeter stora takplattan, som krävde omkring 680 kubikmeter betong och tog cirka 10 timmar att färdigställa, markerar en viktig framsteg i projektet. Med Transition zonen i stort sett klar återstår nu bara den sista öppna delen av tunneln nära Kanaltorget där takplattan också ska gjutas.

"Genom noggrant planerande och genomförande har vi lyckats övervinna de tekniska utmaningar som Transition zonen presenterade," säger projektledaren för Västlänken. "Denna framgång är ett bevis på vårt dedikerade teamarbete och vår förmåga att lösa komplexa problem inom infrastrukturbyggande."

b
Krönbalken håller spontplankorna på plats i övergången från berg till lera. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket