Vattenfall får grönt ljus för storskalig elförstärkning i Stockholm

Foto: Vattenfall

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nyligen godkänt Vattenfall Eldistributions linjekoncession för en betydande mängd 130 kV-ledningar inom ramen för Vattenfall Eldistributions förstärkningsprogram Kapacitet Stockholm. Det nästa steget i projekterings- och byggnadsfasen har nu påbörjats, vilket kommer att resultera i en effektivare elförsörjning för att säkra de framtida tillväxtplanerna för Stockholms kommuner.

Fram till 2030 genomförs en omfattande förnyelse och utbyggnad av regionnätet i Stockholmsregionen, vilket för närvarande huvudsakligen består av luftisolerade 70 kV-ledningar byggda på 1970-talet. Förstärkningsarbetet inkluderar uppgradering och höjning av spänningen för befintliga ledningar till 130 kV samt ombyggnation av transformatorstationer. Vissa sträckor av ledningarna behöver också dras om för att anpassas till samhällets krav och för att möjliggöra en effektiv överföring av elektricitet.

Under de senaste två månaderna har Ei beviljat hela 20 koncessioner, och överklagandetiderna har nu löpt ut. Kritik har framförts av vissa markägare och andra intressenter i vissa projekt, men endast ett fåtal av dem har överklagats. För flertalet projekt har Ei:s koncessionsbeslut därmed blivit slutgiltiga och tar nu steget in i projekterings- och senare byggnadsfasen.

─ Det är fantastiskt att vi nu går vidare till nästa fas med flera betydelsefulla ledningssträckor inom Kapacitet Stockholm. Dessa satsningar är beroende av att vi erhåller de nödvändiga tillstånden, eftersom vi är gäster på markägarnas mark. Det innebär att vi har ett ansvar att tydligt visa att vi har valt de mest optimala ledningssträckorna med hänsyn till natur- och miljöaspekter, säger Erika Björk, programledare för Kapacitet Stockholm på Vattenfall Eldistribution AB.

De koncessionsbeslut som Ei hittills har fattat innebär att Stockholmsregionen är på väg mot ett robust och framtidssäkrat elnät. Utbyggnaden och spänningselevationen av regionnätet i Stockholmsregionen förväntas vara avslutad och fullt operativ i början av 2030-talet.