Trafikverket redovisar åtgärder för bättre punktlighet

Rapporten som redovisar regeringsuppdraget inkluderar en översikt av nuvarande situation, mål och fortsatt arbete. Foto: Trafikverket

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra punktligheten inom järnvägstrafiken genom ökade satsningar på underhåll. Genom att redovisa pågående och planerade åtgärder strävar man efter att stärka systemets tillförlitlighet och punktlighet.

– I uppdraget redovisar vi åtgärder som syftar till att förbättra vår operativa förmåga. Det vår återrapportering visar är att vi tillsammans med järnvägsbranschen har mycket på gång, men också – som inte minst den innevarande vintern visat - att arbetet måste skyndas på. Vi är övertygade om att samarbete och dialog är nyckeln till hur järnvägen kan ta tillvara på den stora potentialen inom innovation och lärande. Genom samarbete kan också planeringssystem och affärsformer utvecklas i en riktning som gör att branschens samlade anläggningskunskap snabbare omsätts till effektiva åtgärder som stärker både tillförlitlighet och punktlighet säger Trafikverkets uppdragsledare Jonatan Lennartsson.

De pågående och planerade åtgärderna har strukturerats i nio fokusområden, som omfattar allt från planering till genomförande. Exempel på initiativ inkluderar införandet av nya affärsupplägg, förbättrad reservdelsstrategi och riktade utbyten av viktiga komponenter.

– Som konkreta exempel lyfter jag gärna att vi i höst inför ett helt nytt affärsupplägg för ett av våra 34 baskontrakt. Under året införs också en ny reservdelsstrategi för våra tre storstadsområden som ska korta återställningstider, samt att vi påbörjar riktade utbyten av för systemet kritiska växlar. Ytterligare ett exempel är den satsning vi gör under 2024 för att åtgärda anmärkningar på Malmbanan berättar Jonatan.

Trafikverket kommer att rapportera framstegen inom de nio områdena till regeringen vid två tillfällen under 2024. Detta är en del av en pågående satsning för att förbättra järnvägens operativa underhållsförmåga och skapa bättre förutsättningar för en pålitlig och punktlig tågtrafik.

Tillsammans med en analys av punktligheten de senaste 10 åren syftar rapporten till att vara ett underlag för diskussion och kunskapsutbyte kring hur underhållsområdet kan utvecklas för att öka tillförlitligheten.

De grundläggande delarna i rapporten är:

  • Anläggningskunskap Avser hur kunskap om anläggningens tillstånd, dess nedbrytning och effektsamband säkerställer att val av underhållsåtgärd ger bäst effekt på tillförlitlighet. Här fångas också innovationer och utvecklingsbehov för hur tillstånd mäts, åtgärdsbehov analyseras och effektsamband klarläggs.
  • Planering och prioritering Avser hur Trafikverket tillsammans med kunder och leverantörer planerar underhållsåtgärder och prioriterar dessa i förhållande till tågföring. Långa ledtider och behov av framförhållning är viktiga faktorer.
  • Genomförande Avser hur Trafikverket gemensamt med branschen förverkligar åtgärder i anläggningen via sina entreprenader. Området omfattar bland annat nya affärs- och logistikupplägg, metodutveckling, uppföljning och samverkan.

Källa: Trafikverket