EU-kommissionen återkräver tidigare stöd inklusive räntor från Danmark för Öresundsbron

Symbol- och arkivbild

Europakommissionen har slutfört sin utredning om de statliga garantier som Danmark och Sverige beviljat för byggandet av den fasta väg- och järnvägsförbindelsen över Öresund, och konstaterar att dessa inte utgör nytt statsstöd enligt EU:s regler. Dock har en del av Danmarks skatteincitament bedömts som oproportionerligt och oförenligt med EU:s regler, vilket kräver att Danmark återkräver dessa stöd inklusive räntor.

Kommissionens utredning initierades 2014 efter en klagomål från ett färjeföretag och omprövades efter en dom från EU-domstolen 2018, som krävde en mer ingående analys. Utredningen har bekräftat att statliga garantier för lån till konsortiet Øresundsbro Konsortiet I/S är befintligt statsstöd och därmed inte behöver prövas ytterligare. Däremot anses delar av Danmarks skatteförmåner för A/S Øresund, konsortiets danska moderbolag, som nytt statsstöd som inte är förenligt med EU:s inre marknad för vissa perioder.

Eliminering av snedvridning

Återkravet av dessa stöd, inklusive räntor, är ett led i att eliminera snedvridning av konkurrensen och återställa lika villkor för alla företag. Det exakta beloppet som ska återkrävas kommer att fastställas av Danmark baserat på kommissionens beslut.

Öresundsförbindelsen, som sträcker sig 16 km och förbinder Köpenhamn i Danmark med Malmö i Sverige, invigdes år 2000 och drivs av det dansk-svenska konsortiet Øresundsbro

Hårdare regler

Konsortiet. Traditionellt har offentlig finansiering av infrastrukturprojekt inte ansetts utgöra statsstöd, men med ökad kommersiell användning av sådan infrastruktur har reglerna kring offentliga investeringar skärpts.

Kommissionens beslut markerar ett viktigt steg i att säkerställa att offentliga investeringar i infrastrukturprojekt, såsom Öresundsförbindelsen, uppfyller EU:s statsstödsregler, samtidigt som de bidrar till ekonomisk tillväxt och regional integration.

Källa: Europeiska Kommisionen